Open huis 3 november 2018

Levenstestament, waarom?

In een testament regel je wat er met je geld en spullen moet gebeuren na je overlijden. Je kunt dan immers zelf niet meer aangeven, hoe je het wilt hebben. Steeds vaker komt het voor dat iemand door ziekte of dementie geen beslissingen meer kan nemen. Op zo’n moment biedt een levenstestament uitkomst.

Toen Jan en Gerdien 40 jaar getrouwd waren, begon Gerdien met haar gezondheid te kwakkelen. Ze raakte in de war en al snel werd dementie geconstateerd. Jan zette het huis te koop; het werd tijd voor een aanleunwoning bij een zorgcentrum. Toen de koper van het huis was gevonden, bleek Gerdien al niet meer te begrijpen, wat er te gebeuren stond. Voor de verkoop moesten Jan en Gerdien samen tekenen. Voor het zetten van een handtekening moet je wilsbekwaam zijn, zo bleek; de handtekening van Gerdien had geen waarde meer. De enige mogelijkheid die Jan restte, was een bewind aan te vragen bij de kantonrechter. Jan werd bewindvoerder over het vermogen van zijn vrouw, wat eigenlijk door het huwelijk ook zijn eigen vermogen was. Ten behoeve van de verkoop had Jan de toestemming nodig van de rechter. Voor de rechter echter akkoord ging met de afgesproken koopprijs, moest Jan een taxatierapport laten maken. Het huis werd verkocht, het geld kwam op de bank. Jan moest vervolgens ieder jaar rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen, over het door hem beheerde geld. En voor bijvoorbeeld een schenking aan de kinderen had hij vooraf toestemming van de kantonrechter nodig, die hij overigens niet kreeg. Dat was voor Jan wel wennen; hij had ruim 40 jaar samen met Gerdien alle beslissingen genomen, nu moest hij telkens naar de rechter. Dit was voor hem een hele opgave.

Wil je niet zoals Jan en Gerdien afhankelijk worden van een kantonrechter, dan is het belangrijk om een levenstestament op te laten stellen. Doe dit wel op tijd, namelijk voordat je wilsonbekwaam wordt. In het levenstestament geef je je partner, de kinderen, een broer of vrienden, in ieder geval iemand die je vertrouwt, volmacht om namens jou handelingen te verrichten, op het moment dat je dit zelf niet meer kunt. Daarbij kun je vastleggen welke handelingen dit zijn. Vooraf toestemming van de kantonrechter voor het verrichten van deze handelingen is dan niet nodig. In een levenstestament kan ook een medische volmacht worden opgenomen, zodat men jou kan vertegenwoordigen bij artsen en zorginstellingen. Ook wensen over verzorging en levenseinde kunnen in een levenstestament worden vastgelegd, zodat men dit op de beslissende momenten kan nalezen, wanneer je zelf niet meer in staat bent om te zeggen hoe je het wilt.

Voor het maken van een levenstestament moet je naar een notaris. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet, namelijk voordat je wilsonbekwaam bent. De notaris legt uit wat je kunt regelen in een levenstestament en op welke manier. Wil je meer weten over het levenstestament of een afspraak maken voor een gesprek? Onze medewerkers staan je graag te woord.

Einde ouderentoeslag nabij, let op uw toeslagen!

U kunt nog voor de laatste keer een beroep doen op de ouderentoeslag in de aangifte inkomstenbelasting 2015. Daarna komt de ouderentoeslag te vervallen. De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen.

Het vervallen van de ouderentoeslag kan ook negatieve gevolgen hebben voor het recht op toeslagen die u ontvangt. Ook kan het een verhoging van uw eigen bijdrage voor de zorg tot betekenen. Het kan daarom van groot belang zijn dat u voor het einde van het jaar uw box 3 vermogen verlaagt!

U kunt uw box 3 vermogen bijvoorbeeld verlagen door schenkingen te doen aan uw kinderen. Vraag hierover informatie bij uw notaris.

Zorg

Eigen bijdrage voor de zorg? Onderneem actie om uw (toekomstige) eigen bijdrage te beperken!

De participatiemaatschappij

Per 1 januari 2015 heeft een grote transitie in de zorg plaatsgevonden. De maatschappij verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Vroeger betaalde men een geringe eigen bijdrage voor de zorg. Sinds enige tijd is sprake van een eigen bijdrage naar rato van inkomen en vermogen. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg (de Wlz) en ook voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (de Wmo 2015).
De Wlz is de “opvolger” van de AWBZ. De wetswijzigingen die op 1 januari 2015 zijn doorgevoerd kunnen ook voor u financiële gevolgen hebben.

Wet langdurige zorg

Zorg via de Wlz wordt door de Rijksoverheid verstrekt aan personen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, bij voorbeeld verpleeghuispatiënten. De Wlz regelt dat deze personen zorg in een instelling krijgen. Er kan ook voor worden gekozen om deze zorg thuis te krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.
De Wmo 2015 regelt de ondersteuning en zorg voor mensen met een lichte handicap. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis wonen, maar zichzelf niet kunnen redden. Voorzieningen van de Wmo 2015 zijn bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen, zoals een traplift of een rolstoel. De gemeente moet een maatwerkvoorziening voor de hulpbehoevende cliënt treffen en vraagt daarvoor een eigen bijdrage die mede afhankelijk is van het inkomen en het vermogen van de cliënt.
De eigen bijdrage – zowel voor Wlz-zorg als voor Wmo 2015-zorg – wordt berekend op basis van het belastbare inkomen voor de inkomstenbelasting vermeerderd met 8% van het vermogen dat in box 3 wordt belast, zoals spaargeld, een vakantiewoning en beleggingen.

Het CAK (de uitvoerende instelling) berekent de eigen bijdrage voor de zorg. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen en vermogen dat u had twee jaar voor opname in de Wlz-instelling (zoals verpleeghuis) of het jaar waarin u ondersteuning van de gemeente vraagt. Als u in 2015 een eigen bijdrage voor de zorg moet betalen, dan wordt deze dus berekend met inachtneming van uw belastbare inkomen en vermogen over het jaar 2013.

In uw belastbare inkomen volgens uw aangifte inkomstenbelasting wordt al rekening gehouden met een denkbeeldige opbrengst van 4% van uw vermogen in box 3 (ongeacht het werkelijke rendement dat u maakt op dit vermogen). Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt daar nog eens 8% over dit vermogen bijgeteld! In totaal telt dus 12% van het box 3-vermogen mee voor de berekening van de eigen bijdrage voor de zorg. Indien u de eigen bijdrage voor de zorg wilt verlagen, is het dan ook zaak om uw vermogen in box 3 te verminderen.

Ook voor mensen die op dit moment niet in een verpleeghuis wonen en nog geen zorg thuis ontvangen, kan het van belang zijn om nu al over dit onderwerp na te denken. Immers als u in de toekomst wel in een Wlz-instelling wordt opgenomen of thuis zorg nodig heeft, wordt voor de berekening van de eigen bijdrage gekeken naar het inkomen en vermogen dat u had twee jaar voor opname/start van de zorg. U kunt dus nu al actie ondernemen om te voorkomen dat u in de toekomst een hoge eigen bijdrage betaalt!

Hoe kunt u uw eigen bijdrage voor de zorg verlagen?

Uw eigen bijdrage rust op twee pijlers: uw belastbaar inkomen en uw belastbaar box 3-vermogen. Uw inkomen (zoals de AOW-uitkering en uw pensioen) zult u niet willen verlagen. Dan blijft over uw belastbare box 3-vermogen. Door dit vermogen te verlagen, neemt de 12%-bijtelling af. Er zijn verschillende manieren om uw belastbaar vermogen in box 3 te verlagen.

1. Vrijgesteld beleggen in box 3

In box 3 wordt 30% inkomstenbelasting geheven over een denkbeeldige opbrengst van 4% over het saldo van uw bezittingen minus schulden. Niet alle bezittingen tellen mee in box 3. Zo zit de woning waarin u woont in box 1, en dus niet in box 3! En box 3 kent vrijstellingen, zoals voor kunst, een boot, sieraden en (voorlopig ook nog) voor groene beleggingen. Denk dus eens na of u uw belastbaar vermogen in box 3 wilt omzetten in vrijgesteld vermogen.

2. Schenken aan (klein)kinderen of andere dierbaren

Een effectieve manier om uw belastbaar box 3-vermogen te verlagen is geld te schenken aan uw (klein)kinderen. Het geld verdwijnt van uw rekening en daarmee wordt uw vermogen verkleind. Tot een bepaald bedrag is een schenking vrijgesteld van schenkbelasting: in 2015 is dit € 5.277 aan uw kind en € 2.111 aan anderen, zoals uw kleinkinderen. Schenkt u meer, dan betaalt de verkrijger schenkbelasting over het meerdere, tenzij gebruik kan worden gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling. Tot 31 december 2014 gold een vrijstelling van € 100.000 bij elke schenking voor de eigen woning, maar die vrijstelling is afgeschaft per 2015. Wel geldt een vrijstelling voor €52.752 (2015) als u schenkt voor de eigen woning aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

Uw notaris kan voor u regelen dat een schenking die alleen voor uw kind/kleinkind bestemd is, niet bij de echtgenoot/partner van uw kind/kleinkind terechtkomt.

3. Schenken op papier

Als u geen liquiditeiten heeft om daadwerkelijk geld te schenken, bijvoorbeeld omdat uw vermogen vast zit in een woning, kunt u overwegen om op papier te schenken. Dit gaat als volgt. Bij de notaris tekent u een akte waarin u bijvoorbeeld aan uw kinderen een bedrag schuldig erkent. Ook hier gelden de jaarlijkse vrijstellingen schenkbelasting (€ 5.277 voor kinderen, € 2.111 voor overige verkrijgers). Door de schenking krijgt u een schuld aan uw kinderen die uw vermogen verlaagt, zonder dat u daadwerkelijk geld heeft overgemaakt. Uw kinderen krijgen door de schenking een vordering op u, waarover zij belasting in box 3 moeten betalen.

Tip voor het besparen van erfbelasting! De schenking op papier verkleint alleen uw (toekomstige) nalatenschap, als u jaarlijks daadwerkelijk ten minste 6% rente over het op papier geschonken bedrag aan uw kinderen betaalt.

4. Erfdelen van de kinderen uitbetalen

Als u weduwe of weduwnaar bent, dan hebben uw kinderen waarschijnlijk een vordering ter grootte van hun erfdeel op u uit de nalatenschap van uw overleden echtgeno(o)te.

Meestal tellen deze schulden niet mee als schuld in box 3. Als u de erfdelen aan uw kinderen uitbetaalt, verlaagt u daarmee uw vermogen in box 3.

Let op: uitbetaling van de erfdelen aan uw kinderen vereist deskundig advies om fiscaal ongewenste gevolgen te voorkomen. Neem daarom contact op met uw notaris voordat u overgaat tot uitbetaling.

5. Clausules in uw testament aanpassen

Laat uw testament controleren! U kunt in het testament opnemen dat de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een Wlz-instelling. Ook hierdoor wordt in de toekomst uw vermogen in box 3 verkleind.

Tot slot: heeft u weleens gedacht aan een levenstestament?

Een normaal testament regelt uw erfenis voor als u er niet meer bent.

Het levenstestament is een soort testament voor het geval u nog leeft, maar u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen. Wie behartigt dan uw belangen?
In een levenstestament kunt u een vertrouwenspersoon aanwijzen die uw zakelijke en/of persoonlijke belangen en medische wensen behartigt. In het levenstestament kan ook worden bepaald dat uw vertrouwenspersoon namens u schenkingen mag doen, waardoor uw box 3-vermogen kan worden verlaagd en de eigen bijdrage voor de zorg ook lager kan uitvallen. Zo blijft er meer over voor uw (klein)kinderen.

 

Neem contact op met ons kantoor!

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden om uw (toekomstige) eigen bijdrage voor de zorg laag te houden. Neemt u gerust contact met ons op!

Uw notaris als executeur

Wie regelt uw zaken, nadat u bent overleden? Doorgaans is dit een zaak voor uw erfgenamen. Zij zorgen er dan voor dat nog openstaande rekeningen worden betaald, abonnementen worden opgezegd of spullen worden verkocht. Vaak geven de erfgenamen aan één van hen een volmacht om alles te regelen.

Het samen afwikkelen van een erfenis, kan de relatie tussen uw erfgenamen onder druk zetten. Dat is jammer. Ook kan het zijn dat u voorziet dat uw erfgenamen de afwikkeling van de erfenis, niet samen tot een goed einde zullen brengen. Of u wilt er gewoon zeker van zijn wie uw erfenis zal afwikkelen. U doet er dan doet u goed aan, om een executeur te benoemen. Vroeger noemden we een dergelijke persoon ook wel een “executeur–testamentair”. U kunt uw executeur instructies geven en u weet dat de zaken overeenkomstig uw wensen en vertrouwelijk worden afgehandeld.

Kan een notaris executeur zijn? Het is mogelijk om uw notaris tot executeur te benoemen. De notaris executeur is de specialist op het terrein van het erfrecht bij uitstek en rekent het afhandelen van nalatenschappen tot zijn dagelijks werk. Uw erfenis wordt zorgvuldig en vertrouwelijk afgewikkeld.

Om een executeur te benoemen, bezoekt u uw notaris en laat u een testament opstellen. In het testament benoemt u de door u gewenste persoon tot executeur. Tevens kunt u wensen en instructies laten opnemen voor de executeur, zodat alles overeenkomstig uw wensen zal verlopen.

De notaris als executeur: u kunt uw erfgenamen veel werk en zorgen besparen!

familierecht

De tijden veranderen… de onze ook

Vanaf nu zijn we de gehele werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar.

Ons kantoor was tijdens lunchtijd van oudsher gesloten van 12.30 uur tot 13.30 uur. Dat is niet meer van deze tijd… Om de bereikbaarheid te vergroten en u als cliënt beter van dienst te zijn, zal ons kantoor met ingang van 13 augustus 2014 de gehele werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar zijn.

Wanneer u buiten deze tijden een afspraak op prijs stelt, dan kan dit altijd worden overlegd. Voor noodgevallen, bijvoorbeeld een spoedtestament, treft u op deze site een mobiel telefoonnummer aan.

Scheiden doet u bij de notaris!

Wat moet u allemaal doen als u heeft besloten om te gaan scheiden? Veel mensen hebben geen idee wat ze allemaal moeten regelen. Vragen die spelen rondom de kinderen, het huis en het inkomen zullen beantwoord moeten worden. En naast al deze zakelijke aspecten die moeten worden geregeld, zijn er vaak ook nog emoties die een rol spelen. Helder naar alle aspecten blijven kijken, valt soms niet mee.

Waarom scheiden via de echtscheidingsnotaris?
Hoewel u vanuit uw familie en vrienden vast heel veel goed bedoelde adviezen zult krijgen, is het toch verstandig om een deskundige te vragen u bij de echtscheiding te begeleiden. Het is immers de scheiding van u en uw partner en de ervaring leert, dat iedere scheiding uniek is. Wilt u de aandacht die uw scheiding nodig heeft en verdient, dan kunt u uitstekend terecht bij een echtscheidingsnotaris. Hij is opgeleid om alle zakelijke aspecten te regelen, maar kan ook prima omgaan met emoties die spelen bij een echtscheiding. Bovendien is een notaris vanuit zijn beroep onpartijdig. Ook bij een echtscheiding zal hij zich als onpartijdig adviseur opstellen. U kunt dan ook samen van deze deskundige gebruik maken en hoeft niet allebei een adviseur of advocaat in te schakelen.

Voordelen om een echtscheidingsnotaris uw echtscheiding te laten begeleiden zijn:

• De notaris is onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in de gaten;
• De notaris is er op gericht om de communicatie op gang te brengen en te houden, zodat u in de toekomst samen verder kunt;
• De notaris is de deskundige op het gebied van het vastleggen van afspraken;
• De notaris stelt een notariële akte op die direct uitvoerbaar is bij niet nakoming (via een deurwaarder);
• De notaris heeft geleerd om te gaan met de vaak heftige emoties die spelen bij een echtscheiding;
• Partijen maken de afspraken in onderling overleg, wat als gevolg heeft dat deze afspraken beter worden nagekomen;
• U maakt samen de afspraken omtrent de kinderen, zodat de kinderen niet gebruikt worden als pionnen. U blijft immers gezamenlijk ouders!
• De notaris kan ook de verdeling voor u regelen en u adviseren bij nieuw op te stellen testamenten.

Op deze manier blijft alles in één hand.

Hoe gaat het vervolgens in zijn werk?
Allereerst is er een kennismakingsgesprek waar aandacht zal worden besteed aan de achtergrond van de echtscheiding en de manier waarop je tijdens de echtscheiding met elkaar omgaat. Daarnaast zal er ruimte zijn voor emoties. Vervolgens zullen er een aantal vervolggesprekken plaatsvinden. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de te regelen zaken. Nadat op alle punten overeenstemming is bereikt, legt de notaris de afspraken vast in een notarieel convenant. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, stelt de notaris eveneens een ouderschapsplan op. Allereerst krijgen beide partners een ontwerp van dit convenant en eventueel het ouderschapsplan. Indien beide partners akkoord zijn met de inhoud van de stukken, zullen deze op het notariskantoor worden ondertekend. Vervolgens regelt de notaris een advocaat die voor de indiening van het verzoekschrift bij de Rechtbank zal zorgen. Tot slot regelt de notaris de verdeling en kan hij nieuwe testamenten opstellen. De notaris houdt daarmee de regie over de hele scheiding.

Wat moet er allemaal worden geregeld?
• Wat gebeurt er met de woning? Blijft een van de partners daar wonen en moet hiervoor nog iets worden geregeld?
• Hoe moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld en wat moet er met een hypotheek gebeuren?
• Zijn er pensioenrechten opgebouwd en hoe moeten die worden verdeeld?
• Indien er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld;
• Moet er partner- en kinderalimentatie worden betaald?

Wat kost het?
De notaris zal zijn werkzaamheden in rekening brengen op basis van zijn uurtarief. Naast het voeren van de gesprekken zal de notaris tijd besteden aan het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan. Vergeleken veel andere mogelijkheden om te scheiden, hanteert de echtscheidingsnotaris opvallend concurrerende tarieven.

Wanneer u ook de verdeling van het huis, de wijziging van de hypotheek en nieuwe testamenten moet regelen, zullen de kosten hiervoor lager uitvallen. De notaris beschikt immers al over uw gegevens.

Extra informatie
Op deze website vindt u nog extra informatie over een aantal onderwerpen die met echtscheiding hebben te maken en waarover wij u verder kunnen informeren. Dit zijn:

• Echtscheiding en een eigen woning
• Echtscheiding en de kinderen
• Echtscheiding en een eigen bedrijf
• Partneralimentatie
• Kinderalimentatie
• Echtscheiding en het pensioen

Wilt u meer informatie over onze rol als echtscheidingsnotaris belt u dan met ons kantoor 0314-621141 of stuur uw email naar [email protected].

U treft ons kantoor aan in Zelhem, op korte afstand van Doetinchem, in het hart van de Achterhoek.

Schenken op papier

Misschien hebt u er al wel eens over gehoord en heb ik het in een van mijn vorige columns ook wel eens genoemd, maar om geld/vermogen van de ouders fiscaal voordelig naar de kinderen over te hevelen wordt regelmatig gebruik gemaakt van de “schenking op papier”. In dit artikel wil ik u hier iets meer over vertellen.

Overeenkomst
Een papieren schenking is een overeenkomst waarbij u aan uw kinderen een bedrag schenkt, onder de bepaling dat uw kinderen het geld op een later tijdstip, meestal na het overlijden van de ouder die het langst leeft, verkrijgen. Voor de ouder ontstaat echter direct een schuld aan de kinderen. De vordering van de kinderen is echter nog niet opeisbaar.

Voorwaarden
Voorwaarde voor een papieren schenking is, dat deze bij een notaris moet worden geregeld. Daarnaast moet de schenker ieder jaar, over het schuldig geworden bedrag, een rente vergoeden van 6%. De schenker betaalt deze rente aan de ontvanger van de schenking. Deze rente moet ook echt betaald worden en mag niet bijgeschreven worden op de schuld.

Inkomstenbelasting
Voordeel van zo’n papieren schenking voor de ouders is dat voor de inkomstenbelasting de schuld als aftrekpost kan worden gebruikt. Daar tegenover staat wel dat uw kinderen de vordering moeten opgeven bij de aangifte voor de inkomstenbelasting (box III). De belasting die zij vervolgens zijn verschuldigd (1,2%), kan met de ontvangen rente worden betaald.

Herroepelijkheid
Het is wel verstandig om in de schenkingsakte een clausule op te nemen op grond waarvan de ouders de schenking weer ongedaan kunnen maken. Dit heet herroepelijkheid. Dit kan nuttig zijn voor het geval uw kind in financiële problemen komt, of anders geen aanspraak kan maken op sociale voorzieningen. Ook voor het geval het kind overlijdt vóór de ouders overlijden, is het verstandig om de schenking aan het kind te kunnen herroepen, omdat u anders als ouder erfbelasting gaat betalen over uw eigen vermogen. U erft immers uw eigen schenking terug.

Koude kant uitsluiten
Een andere bepaling die u in de schenkingsakte kunt opnemen is dat de schenking alleen bestemd is voor uw kind en niet voor zijn of haar partner of echtgenoot. U voorkomt dat bij een scheiding de ex-partner de helft van het geschonken bedrag verkrijgt. Hierover zal ik volgende week meer vertellen.

Jaarlijkse vrijstelling
Wanneer het jaarlijks te schenken bedrag hoger is, dan de vrijstelling die geldt voor ouders aan kinderen, voor 2014 is dat ruim €5.200,00, moet de schenking worden aangegeven bij de belastingdienst en moeten uw kinderen daarover eenmalig schenkbelasting betalen.

Eenmalig kan een groter bedrag worden geschonken. Deze vrijstelling bedraagt ruim €25.000,00. Al eerder heb ik gesproken over de verruimde vrijstellingsmogelijkheid wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van de ontvanger van de schenking. De vrijstelling bedraagt dan €100.000,00 en geldt in het jaar 2014. De notaristips over dit onderwerp leest u op deze website.

Voordelen van schenken: belasting en AWBZ
Waarom zult u gaan schenken op papier vraagt u zich misschien af? Wanneer u overlijdt vormen de geschonken bedragen een schuld. Deze kan in mindering worden gebracht op het vermogen, dat de kinderen van u erven. Dit vermogen daalt dus. Daarmee daalt ook de erfbelasting die door de kinderen moet worden betaald. U heeft een deel van de erfenis overgeheveld tijdens uw leven, met gebruikmaking van de jaarlijkse of eenmalige vrijstellingen. Of het ook voor u gunstig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan uw notaris u alles over vertellen. Ook kan hij proefberekeningen uitvoeren waardoor het voor u duidelijk wordt wat het kost en wat het oplevert.

Tevens verlaagt u met schenkingen uw eigen vermogen, waardoor u mogelijk een lagere eigen bijdrage betaalt wanneer u wordt opgenomen in een zorginstelling.

Het mes snijdt dus aan twee kanten, schenken is voordeling voor de verschuldigde erfbelasting en bespaart u mogelijk veel geld aan eigen bijdragen voor de AWBZ.

Meer weten?
Wilt u hier meer over weten, maakt u dan een afspraak. Op ons kantoor bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

 

Flex B.V. en aansprakelijkheid

Ruim een jaar geleden is het BV-recht ingrijpend veranderd. 1 oktober jongstleden werkten we 1 jaar met dit nieuwe recht. Sindsdien bestaat de zogenaamde flex-BV. Op mijn kantoor werd op 1 oktober 2012 om 0.00 uur de eerste oprichtingsakte getekend van een flex B.V. in Nederland.

De flex B.V. is geen aparte BV-vorm. Alle BV’s, ook die zijn opgericht vóór de inwerkingtreding van het nieuwe BV-recht, hebben te maken met de nieuwe regels.

Zo zijn de regels voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van de B.V. veranderd. Het is veel eenvoudiger geworden om de bestuurders privé aansprakelijk te stellen voor schulden van de B.V. Dit komt door de invoering van de zogenaamde “uitkeringstoets”.

Dit terwijl een B.V. vaak ook is opgericht om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Deze toets moet worden uitgevoerd op het moment dat een ondernemer geld aan de BV wil onttrekken. Dit kan alleen als er voldoende geld in de onderneming aanwezig is. De onderneming mag niet in gevaar worden gebracht en de schuldeisers willen ook betaald krijgen. Om die belangen van schuldeisers veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of de bv ook na de uitkering in staat is om de opeisbare schulden te betalen.

Op een verkeerde inschatting staat een flinke sanctie. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de tekorten (plus rente) die ontstaan door een uitkering die eigenlijk niet mogelijk was. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of behoorde te weten dat het eigenlijk niet mogelijk was, moet de uitkering terugbetalen. Daar wordt ook rente over berekend.

Meer flexibiliteit heeft dus ook gezorgd voor meer aansprakelijkheid.

Niet alle ondernemers zitten te wachten op een verhoogde aansprakelijkheid. Ik zie dan ook een ontwikkeling dat reeds lang bestaande BV’s, die voldoende reserves hebben opgebouwd, hun BV willen omzetten in een Naamloze Vennootschap, de NV. Voor de NV geldt deze uitkeringstoets namelijk niet.

Wat is er voor nodig om een BV om te zetten in een NV? Het belangrijkste is dat het geplaatst kapitaal moet worden opgehoogd naar € 45.000,-. In reeds lang bestaande ondernemingen is dit vaak door opgebouwde reserves geen probleem. Wel is voor de oprichting van een NV een bankverklaring of accountantsverklaring nodig. Net zoals vroeger bij de B.V.

Uiteraard zijn er nog meer verschillen tussen de NV en de BV. Overweegt u om uw BV om te zetten in een NV dan moet u ook naar deze verschillen kijken, voordat u tot omzetting over gaat.

Natuurlijk biedt de flex B.V. ook nieuwe kansen. Om daarvan gebruik te kunnen maken moeten de statuten van een oude B.V. wel aansluiten op het nieuwe recht.

Wilt u de mogelijkheden verkennen, laat u dan goed adviseren!

Vraag de notaris!

Notariskantoor Blankestijn ondersteunt Vraagdenotaris.nl!

Sinds september 2013 is er op www.vraagdenotaris.nl een onafhankelijk platform beschikbaar voor online consumentenadvies op notarieel gebied. ‘Vraag de notaris’ is een zeer volledige portal, waar consumenten in begrijpelijk Nederlands informatie kunnen vinden en vrijblijvend hun vraag kunnen voorleggen aan een notaris in de buurt. Met 25 notarissen is er bij iedereen een notaris in de buurt, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het platform. Het platform is opgericht door Gertjan de Gans, een voormalig kandidaat-notaris.

 

Goed advies

De consument is bij veel juridische vragen gebaat bij een goed advies. Dat begint bij het vinden van een notaris met de juiste kennis en ervaring voor die vraag. Nu wordt er vaak alleen naar de prijs gekeken, omdat er alleen websites zijn die notarissen vergelijken op basis van de prijs. De goedkoopste notaris biedt echter niet altijd de beste oplossing. Dit is dus niet altijd in het belang van de consument. Juist in het notariaat leidt goedkoop in veel gevallen namelijk tot duurkoop. Deze prijsvergelijkingssites doen voorkomen alsof hun prijzen de totaalprijzen zijn, maar in twee derde van de situaties is dit niet het geval. Dit is dus misleidend voor de consument.

Gertjan de Gans, medeoprichter en directeur van het platform: ‘Als kandidaat-notaris zag ik dat er een gebrek is aan begrijpelijke notariële informatie voor consumenten. De consument heeft behoefte aan een platform waar ze informatie kunnen vinden en op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met een notaris. Met ‘Vraag de notaris’ willen wij transparantie en duidelijkheid creëren en consumenten helpen bij het vinden van de beste notaris voor een specifieke vraag.‘Vraag de notaris’ is de Funda van de notarissenmarkt.’

Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen in Rotterdam, eindredacteur van de serie “klaar voor de notaris” (uitgegeven door de Consumentenbond) en onder andere columnist van Geld & Recht (Plus Magazine): ‘Vraag de notaris is de moderne versie van de notaristelefoon, helemaal passend bij deze tijd. Zeker omdat we zien dat consumenten steeds vaker online zoeken naar een notaris. Het is dus een win-win situatie voor consumenten en notarissen. Deelnemende notarissen kunnen hun toegevoegde waarde veel beter laten zien. En consumenten kunnen een notaris vinden die bij hen past en gespecialiseerd is in hun vraag. ‘Vraag de notaris’ zou hierdoor wel eens kunnen uitgroeien tot een van de belangrijkste notariële portals.’

 

Over Vraag de notaris

‘Vraag de notaris’ is een onafhankelijk platform voor online consumentenadvies op notarieel gebied. De Funda van de notarissenmarkt. Het is een zeer volledige portal, waar consumenten in begrijpelijk Nederlands informatie kunnen vinden en vrijblijvend hun vraag kunnen voorleggen aan een notaris in de buurt. Met 25notarissen is er bij iedereen een notaris in de buurt, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het platform.