Radio tips

Radio tips

Een overzicht van Radio tips van Notaris Blankestijn welke werden uitgezonden op Radio Ideaal in Zelhem en omstreken.


 

Een erfenis en wat nu…?

Een naaste is overleden en u wordt geconfronteerd met het afwikkelen van de erfenis. Wat moet u dan allemaal regelen?

Uitvaart
Allereerst is daar natuurlijk de uitvaart. Heeft u de overledene goed gekend, dan kent u de wensen van de overledene en probeert u alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Papierwinkel
Maar dan? Daarna begint vaak de papierwinkel zoals men dat noemt. De laatste rekeningen komen binnen, er valt een blauwe enveloppe van de belastingdienst op de mat en er worden nog bedragen van bankrekeningen afgeschreven, wat nu?

Wie erft?
Als er een testament is, staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie er erven. Zijn de erfgenamen bekend, dan kan de erfenis worden afgewikkeld.

Samen
Belangrijk om te weten is dat een erfenis van alle erfgenamen samen is. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Er moet dan naar een nieuwe oplossing gezocht worden waar iedereen het wel mee eens is. Dit is een van de redenen waarom het soms zo lang duurt voordat een erfenis is afgewikkeld.

Volmacht
Hoe gaat het meestal? Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen of wordt een notaris gevolmachtigd om dit te doen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde. Deze zorgt ervoor dat alle financiële zaken worden afgewikkeld, het huis wordt verkocht en hij doet een voorstel over de verdeling van de spullen. Ook deze afhandeling kost tijd. Wanneer alle erfgenamen het met elkaar eens zijn, duurt het gemiddeld vaak een jaar voordat een erfenis is afgewikkeld.

Hulp van een deskundige
Komt de gevolmachtigde erfgenaam er niet uit of ontstaan er bij de andere erfgenamen vragen, dan is het verstandig om op tijd naar een deskundige te stappen. Dit voorkomt grotere problemen. De deskundige voor dit soort zaken is uw notaris. Hij wikkelt ook zelf nalatenschappen af en kan u over de afwikkeling van een nalatenschap adviseren en begeleiden en bemiddelen bij conflicten.

Wilt u meer informatie hierover, bezoekt u dan ons kantoor voor meer informatie.

Notariskantoor Blankestijn treft u aan in Zelhem aan de rondweg, op korte afstand van Doetinchem en goed bereikbaar vanuit de gehele gemeente Bronckhorst en Achterhoek.

Wie regelt uw erfenis?

Wie regelt de afwikkeling van uw erfenis? Vandaag meer over de executeur, of in het oude erfrecht: de executeur-testamentair. Misschien hebt u er al wel eens over gehoord, maar steeds meer mensen benoemen in hun testament een bekende vertrouweling of een professional tot executeur van hun nalatenschap.

Afhandelen erfenis
De executeur is iemand die de erfenis van de overledene zo goed mogelijk afhandelt. Hij regelt bijvoorbeeld het opzeggen van de abonnementen, stelt instanties op de hoogte van het overlijden, betaalt de laatste rekeningen en verzorgt de aangifte erfbelasting. Daarbij krijgt hij het beheer over de bezittingen van de overledene. De verdeling van de erfenis gebeurt door de erfgenamen zelf. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur over zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

Waarom een executeur?
De redenen waarom iemand een executeur benoemd, zijn verschillend. Wanneer men kinderen heeft en deze zijn het onderling vaak oneens, kan het goed zijn om één persoon de regie te geven over de afwikkeling. Ook wanneer men een bedrijf heeft of er andere zaken zijn die zorgvuldig moeten worden afgewikkeld, kan men overwegen om een executeur aan te stellen.

Wie?
Vaak wordt hiervoor de partner aangewezen of één van de kinderen. Als de kinderen het vaak niet met elkaar eens zijn of onderling ruzie hebben of wanneer er geen kinderen zijn, dan wordt meestal een onafhankelijke persoon aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Dit is dan vaak de notaris. De notaris is immers vanuit zijn werk goed bekend met nalatenschappen en alles wat daarbij komt kijken.

Hoe regelen?
Wilt u dat na uw overlijden een executeur uw nalatenschap afhandelt, dan moet u dit regelen in een testament. Heeft u nu iemand die een volmacht van u heeft om uw zaken te regelen, dan stopt dit op het moment dat u overlijdt. Wilt u dat deze persoon ook na uw overlijden de zaken kan regelen, dan moet u hiervoor een testament opstellen en deze persoon daarin aanwijzen tot executeur.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het opnemen van een executeur in uw testament, neemt u dan contact op met uw notaris. De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Notariskantoor Blankestijn, uw notaris in Zelhem, gemeente Bronckhorst, goed bereikbaar vanuit de gehele Achterhoek en op korte afstand van Doetinchem.

Erfenis en schulden

Misschien heeft u er ook al over gelezen of gehoord? Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat erfgenamen worden geconfronteerd met een nalatenschap, waarin meer schulden zitten dan vermogen. Dit noemen we ook wel een negatieve nalatenschap. Wanneer een erfgenaam de nalatenschap “zuiver” heeft aanvaard, dan moet hij opdraaien voor de schulden en deze uit zijn eigen vermogen betalen! De Staatssecretaris wil erfgenamen beter beschermen.

Nieuw wetsvoorstel
Staatssecretaris Teeven wil de erfgenamen beter beschermen tegen onverwachte schulden en heeft daarom een wetsvoorstel opgesteld dat dit moet gaan regelen. De bedoeling is dat wanneer een erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en na de aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, de kantonrechter kan verzoeken om deze schuld niet uit zijn privévermogen te moeten voldoen. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam de schuld niet kende en er ook niet van op de hoogte mocht zijn.

Het moet dus om een onverwachte schuld gaan. Het is nog de vraag hoe men dat kan bewijzen.

Beneficiair aanvaarden
Dit voorstel van staatssecretaris is nog geen wet. De vraag is wat u nu moet doen als u nu voor de vraag komt te staan of u een nalatenschap moet aanvaarden of niet. Als u niet zo goed weet waaruit de nalatenschap allemaal bestaat, loopt u een risico wanneer u de nalatenschap zuiver aanvaard. Zijn er meer schulden dan bezittingen, bijvoorbeeld doordat het huis onder water staat, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat u zelf moet bij betalen in plaats van iets te krijgen van de overledene. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U verkrijgt dan wel de lusten mochten die er toch zijn, maar niet de lasten. Kortom, u loopt dan geen risico.

Eerst nadenken, dan aanvaarden
Wordt u voor de vraag gesteld of u een nalatenschap wilt aanvaarden, denk dan eerst goed na. Is er een kans op schulden of is er sprake van een slecht verkoopbaar huis, wees dan verstandig en aanvaardt de erfenis beneficiair. U voorkomt dan problemen op een later moment.

Wilt u hier meer over weten, belt u dan met mijn kantoor of kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

ouderentoeslag

Scheiden en uw pensioen

Vorige tip ging over de alimentatie, die moet worden betaald vanwege de wettelijke zorgplicht tussen echtgenoten die ook blijft gelden na een scheiding. Een ander financieel onderwerp waarover bij een scheiding afspraken moeten worden gemaakt, is het ouderdomspensioen. U leest er meer over in deze wekelijkse notaristip.

Afspraken over opgebouwde pensioenrechten
Hoewel het ouderdomspensioen pas wordt betaald als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, is dat pensioen wel gedeeltelijk tijdens het huwelijk opgebouwd. Om aanspraak te houden op een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk door uw (ex)partner is opgebouwd, is het meestal nodig om bij de scheiding hierover al afspraken te maken.

Ook de wetgever heeft regels opgesteld over de verdeling van het pensioen dat tijdens een huwelijk is opgebouwd. Het uitgangspunt van deze regels is dat tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten aan beide partners voor de helft toekomen. Daarbij is het niet van belang of er huwelijkse voorwaarden zijn. De echtgenoot die niet zelf pensioen heeft opgebouwd, kan zonder medewerking van de echtgenoot die aan een pensioenregeling deelneemt een recht op diens pensioen krijgen. Bij een scheiding kun je van deze wettelijke regels afwijken en voor een andere verdeling kiezen of de wettelijke regels geheel uitsluiten.

Behoefte en draagkracht niet van belang
Anders dan bij de alimentatie spelen draagkracht bij de betalende partner en de behoefte van de ontvangende partner bij de verdeling van het pensioen geen rol.

Melden
Verder is het belangrijk dat de scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds wordt gemeld, anders vervalt het recht om mee te delen in het pensioen.

Veel te regelen
Bij scheiden moet u over veel dingen beslissingen nemen. Uw pensioen, de woning, de alimentatie en wanneer er kinderen zijn het ouderschapsplan. Zaken waar u niet iedere dag bij stil staat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in.

Echtscheidingsnotaris
U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris. Hij kan uw echtscheiding van begin tot eind verzorgen. Dit kan ook op mijn kantoor. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover maakt u dan een afspraak! De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek, waarin we kunnen uitleggen wat wij voor u kunnen doen.

 

 

foto kolde kant

Scheiden en partneralimentatie

De afgelopen weken heb ik al vaker geschreven en op de radio gesproken over zaken die moeten worden geregeld bij een scheiding. Vandaag wil ik het hebben over de afspraken die moeten worden gemaakt over de alimentatie. U treft het aan in deze tip.

Wettelijke verplichting
Als u heeft besloten om te gaan scheiden dan blijft u als ex-echtgenoten wettelijk verplicht om voor elkaar te zorgen. De ex-echtgenoot die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan vragen om partneralimentatie. Er is recht op alimentatie bij een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Er bestaat geen recht op partneralimentatie bij de beëindiging van een samenlevingscontract. Het kan wel zijn dat in het samenlevingscontract hierover iets is opgenomen en dan moet dit uiteraard worden uitgevoerd.

Afspraken maken
U bent vrij om samen afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter een bedrag laten vaststellen. Dit laatste is vaak niet nodig wanneer u een deskundige uw scheiding laat begeleiden. Deze deskundige kent de uitgangspunten die de rechter hanteert en zal deze bij zijn berekening ook volgen. De belangrijkste criteria bij het vaststellen van de alimentatie zijn de draagkracht bij de betalende partner en de behoefte en het vermogen van de ontvangende partner.

Maximale termijn
De maximale termijn voor partneralimentatie is in principe 12 jaar. Heeft het huwelijk korter geduurd dan 5 jaar en zijn er geen kinderen, dan dient er net zoveel jaar alimentatie betaald te worden als dat het huwelijk heeft geduurd.

Nieuwe omstandigheden
Wat nu als enige tijd na de scheiding er omstandigheden zijn die het moeilijk maken om nog aan de alimentatieverplichting te voldoen? Bijvoorbeeld de ex-partner wordt werkloos of krijgt een nieuwe relatie en gaat opnieuw samenwonen of trouwen. Het is mogelijk om de alimentatie dan opnieuw vast te stellen.

Veel regelen en afspreken
U ziet het: over scheiden is veel te zeggen en te schrijven, maar er valt nog meer te regelen. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris. Hij kan uw echtscheiding van begin tot eind verzorgen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover, maakt u dan een afspraak. De koffie staat klaar voor een eerste vrijblijvend adviesgesprek.

 

Scheiden en partneralimentatie

 

 

Nieuwe zaken in het familierecht

Misschien heeft u het al wel gehoord op radio en tv, maar op 1 april 2014 zijn een aantal wijzigingen inwerking getreden in het personen en familierecht. Er zijn dingen in de familiesfeer mogelijk geworden, die daarvoor niet mogelijk waren.

Twee moeders
Zo is het sinds 1 april 2014 ook juridisch mogelijk om twee moeders te hebben. Wordt een kind geboren in een lesbisch huwelijk dan wordt naast de biologische moeder ook de andere vrouw, moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat de zaaddonor onbekend is. Voor 1 april moest er veel geregeld worden om een gelijkwaardige positie te bereiken voor de niet-biologische moeder. Dit is nu verleden tijd.

Geregistreerd partnerschap en erkenning
In een vorige tip heb ik het verschil tussen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract besproken. Sinds 1 april 2014 geldt dat kinderen die worden geboren tijdens een geregistreerd partnerschap, de vader ook juridisch als vader wordt gezien. Hij hoeft het kind niet meer te erkennen om juridisch gezien de vader te zijn. Hiermee worden de verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap verder verkleind en staat het geregistreerd partnerschap juridisch gezien bijna gelijk aan het huwelijk.

Wordt het kind geboren in een samenwoonrelatie, dan moet de vader het kind wel erkennen om juridisch gezien vader van het kind te zijn, ook wanneer men een samenlevingscontract heeft.

Voogdij
Een andere verandering betreft de voogdij. De voogdij van kinderen kan per 1 april 2014 ook geregeld worden via een gezagsregister. Door middel van een aantekening in dit register kunnen ouders een voogd voor hun kind aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun minderjarige kinderen kan verkrijgen. Ook blijft het mogelijk om dit bij testament te doen. Het verschil tussen het gezagsregister en regelen bij testament is dat de aantekening in het gezagsregister openbaar is en die in het testament niet.

Nietig huwelijk ouders
Een laatste wijziging die ik wil noemen is de mogelijkheid voor kinderen om het huwelijk van hun ouders nietig te verklaren. In het verleden was het nodig dat het huwelijk eerst werd ontbonden door echtscheiding. Dit is nu niet meer nodig. Een nietigverklaring kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie van een ouder en deze onbezonnen in het huwelijk is getreden met een nieuwe -vaak ook jongere- partner.

 

Tot zover de actualiteiten in het personen- en familierecht.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. Belt u voor een vrijblijvende afspraak?

 

Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Er zijn verschillende manieren om het samenleven van partners te regelen. In deze tip belicht ik de verschillende samenlevingsvormen en de juridische gevolgen.

Trouwen
Bij iedereen bekend is het huwelijk. Op allerlei manieren vinden huwelijksvoltrekkingen plaats. Groots met receptie en feest of in het klein waarbij familie en vrienden achteraf worden geïnformeerd en alles wat daar tussen zit. Door het trouwen krijgen de echtgenoten een relatie met elkaar die door de wet geregeld wordt. Dit is de gemeenschap van goederen die ontstaat door het huwelijk. Wil men andere afspraken maken, dan opgenomen in de wet, dan moeten huwelijkse voorwaarden worden gemaakt. Hierin kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over het vermogen van beide partners en hoe met inkomen of een woning wordt omgegaan tijdens en na het huwelijk. Deze huwelijkse voorwaarden moeten worden gemaakt bij een notaris.

Geregistreerd partnerschap
Een andere juridische manier waarop men met elkaar kan gaan samen leven is het geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap lijkt juridisch gezien heel veel op het huwelijk. Ook voor het geregistreerd partnerschap moet men naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. En ook bij het geregistreerd partnerschap ontstaat er een wettelijke gemeenschap van goederen. Wanneer de partners een andere verdeling van vermogen en inkomen willen maken, dan moet men naar de notaris om partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Gebeurt dit niet en het geregistreerd partnerschap eindigt, dan regelt de wet net als bij een huwelijk hoe de aanwezige bezittingen en het vermogen moeten worden verdeeld.

Het belangrijkste verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk doet zich pas voor wanneer de partners willen scheiden. Bij een huwelijk moet de scheiding worden uitgesproken door de rechter. Dit is niet nodig bij een geregistreerd partnerschap wanneer het partnerschap eindigt, er geen kinderen zijn en beide partners het eens zijn over de wijze waarop men uit elkaar gaat.

Afschaffen geregistreerd partnerschap
Omdat het huwelijk en het geregistreerd partnerschap door diverse wetswijzigingen erg op elkaar zijn gaan lijken, wordt momenteel van diverse kanten bepleit om het geregistreerd partnerschap weer af te schaffen.

Samenlevingscontract
De laatste vorm van juridisch samenwonen, is samenwonen op basis van een samenlevingscontract. Dit komt heel veel voor. Door het samenwonen krijgen de samenwoners echter geen wettelijke relatie met elkaar, zoals bij het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Wil men toch een juridische basis geven aan de relatie en afspraken vastleggen, dan zal een samenlevingscontract moeten worden opgesteld. Deze afspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op de verdeling van de kosten van de huishouding, het betalen de hypotheek, het gespaarde geld en ieders inbreng op het moment van samenwonen. Het opstellen van een samenlevingscontract kunnen de partners zelf doen, maar vaak vragen instanties, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en pensioenfondsen, om een bij de notaris getekend samenlevingscontract.

Van elkaar erven
Een belangrijk verschil tussen partners met een samenlevingscontract en mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan is dat gehuwden en geregistreerde partners op basis van de wet van elkaar erven. Dit geldt niet voor samenwoners. Wanneer deze van elkaar willen erven, moet er een testament zijn om dit te regelen. Een ander belangrijk verschil is dat voor gehuwden een wettelijke alimentatie-regeling geldt, die niet geldt voor samenwonenden.

Pensioen
Zonder samenlevingscontract en een pensioenbegunstiging hebben samenwoners ook geen recht op nabestaandenpensioen, wanneer een partner overlijdt. Ook hebben zij geen recht op elkaars ouderdomspensioen dat zij tijdens de samenwoning hebben opgebouwd. Geregistreerde partners en gehuwden hebben wel wettelijke aanspraken.

Samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap
Vaak wordt gedacht dat een samenlevingscontract hetzelfde is als een geregistreerd partnerschap. Dit is dus niet juist. Bij een geregistreerd partnerschap is er, net als bij het huwelijk, wettelijk van alles geregeld; ook als de partners onderling geen afspraken hebben gemaakt. Bij een samenlevingscontract is er behalve het samenlevingscontract verder niets dat geldt.

Heeft u vragen over uw situatie of over het samenlevingscontract of het aangaan van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, komt u dan voor een vrijblijvend gesprek!

Scheiden en het eigen bedrijf

man en vrouwBij een echtscheiding komt veel kijken. Dit is helemaal het geval wanneer er sprake is van een eigen bedrijf. Van belang zijn dan met name de vragen: wie zet de onderneming voort en wat de waarde is van de onderneming?

Verrekening van de waarde
Bij een echtscheiding wordt doorgaans niet de onderneming verdeeld, maar de waarde van de onderneming. Wanneer er tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, heeft de ex-echtgenoot recht op de helft van de waarde van de onderneming. Het vaststellen van de waarde van de onderneming is niet eenvoudig. Bij een relatief klein bedrijf kan de waarde nog wel eens in onderling overleg worden vastgesteld. Maar al snel zal de deskundigheid van een accountant moeten worden ingeroepen.

Als de helft van de waarde cash op de bank staat, kan de ex-echtgenoot direct worden afbetaald. Wanneer de helft van de waarde “vast zit” in de onderneming zal naar een andere oplossing gezocht moeten worden, bijvoorbeeld een afbetalingsregeling. Op deze manier komt de continuïteit van de onderneming niet in gevaar.

Vergoeding voor werkzaamheden
Soms heeft de echtgenoot, die niet de eigenaar is van de onderneming, meegewerkt in de onderneming. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan deze partner bij de scheiding nog een vergoeding voor deze werkzaamheden ontvangen. Dit is ook het geval wanneer de ex-echtgenote (doorgaans de vrouw) kan aantonen dat zij het uitoefenen van de onderneming mogelijk heeft gemaakt, door thuis de verzorgende rol op zich te nemen.

Alimentatie
Voor iemand die in loondienst werkt, bestaan voor het bepalen van de alimentatie richtlijnen om de draagkracht te berekenen. Deze richtlijnen bestaan niet voor ondernemers. Over de vraag wat een ondernemer kan missen, zullen de meningen al snel verdeeld zijn. Bij een ondernemer zal het inkomen niet ieder jaar gelijk zijn. In de praktijk wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaren. Ook moet rekening worden gehouden met eventuele grote jaarlijkse afbetalingen aan zijn ex-echtgenoot, in verband met het vergoeden van de waarde van de onderneming, Daardoor kan de alimentatie op een lager bedrag uitkomen.

Pensioen
Tot slot moet een regeling worden getroffen voor de verdeling van het opgebouwde pensioen. De meeste eigenaren bouwen pensioen in eigen beheer op, vaak in een B.V. De ex-echtgenoot heeft er belang bij dat bij de scheiding het pensioen wordt afgestort. Dit om te voorkomen dat haar ex-partner na de scheiding de hoogte van het pensioen, dat haar toekomt, nog kan beïnvloeden. Wanneer de meewerkende ex-echtgenoot eveneens pensioen in de B.V. heeft opgebouwd, kan deze eisen dat het pensioen ergens anders wordt ondergebracht.

Deskundige inschakelen
Kortom, weer een heleboel vragen die spelen rondom een echtscheiding. U moet aan veel zaken denken en beslissingen nemen over onderwerpen waar u niet iedere dag bij stilstaat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris.

Ons kantoor biedt begeleiding van uw echtscheiding, van a tot z. Wilt u meer weten? Komt u dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Scheiden en uw huis

scheiden en eigen woningMinder dan vroeger, maar nog steeds wordt er getrouwd. Men belooft elkaar tot de dood trouw te zullen blijven in voor- en tegenspoed. Net als u, weet ook ik, dat ongeveer een derde van alle huwelijken de eindstreep niet haalt. Dit geldt nog meer voor samenwoners. Van de samenwoonrelaties wordt inmiddels de helft na enige tijd ontbonden. Wat nu als het niet meer zo botert tussen u en uw partner en u er eigenlijk een streep onder wilt zetten? Er moet dan veel geregeld worden. In dit artikel besteed ik aandacht aan echtscheiding en de eigen woning.

Eigen woning
Naast het verdelen van de inboedel, zijn er bij een scheiding nog een aantal onderwerpen die extra aandacht verdienen en vaak de nodige moeilijkheden opleveren. Eén daarvan is de eigen woning. De woning vormt vaak een belangrijk onderdeel van iemands bestaan. Enerzijds heeft de woning vanwege bepaalde herinneringen een emotionele waarde, anderzijds is het ook gewoon een zaak, die geld waard is.

Overname
Wil één van beide partners na de scheiding in de woning blijven wonen? Kan dat ook financieel? Of moet de woning worden verkocht? Dit zijn belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Wanneer één van beide partners de woning wil blijven bewonen, moet de andere partner worden uitgekocht. Hoeveel aan de ex-partner moet worden betaald, is afhankelijk van de eigendomsverhouding, de eventueel gemaakte huwelijkse voorwaarden of de inhoud van het samenlevingscontract en natuurlijk de (over)waarde van de woning.

Daarnaast moet de hypotheek worden overgenomen. Hieraan kunnen door de bank eisen worden gesteld.

Verdeling wel vastleggen en uitvoeren
Gaat één van de partners verder met de woning, denkt u er dan wel aan om de nieuwe situatie ook vast te leggen bij de notaris. Het gebeurt met enige regelmaat dat dit wordt vergeten. De woning blijft dan op naam van beide partners staan en dit geldt meestal ook voor de hypotheekschuld. Dit levert later vaak problemen bijvoorbeeld wanneer een van de partners een ander huis wil kopen of wanneer in de toekomst de woning toch moet worden verkocht.

Verkoop woning
Het kan ook zijn dat de woning moet worden verkocht. Hoewel de woningmarkt aantrekt, duurt het vaak toch wel even voordat een woning is verkocht en dan is het nog de vraag voor welk bedrag de woning wordt verkocht. Regelmatig is de opbrengst lager dan de hypotheekschuld. Soms is het aantrekkelijker om samen eigenaar van de woning te blijven. Hierover moeten dan afspraken worden gemaakt en duidelijk moet worden wat de fiscale gevolgen zijn van deze regeling. Niet altijd blijft het recht op hypotheekrenteaftrek bestaan!

Inschakelen deskundige
Kortom, heel veel zaken waarover u beslissingen moet nemen bij een echtscheiding en dan heb ik het hier alleen nog maar over de eigen woning. Vaak moeten ook belangrijke beslissingen worden genomen over de alimentatie, het toekomstige pensioen en eventueel de kinderen. Het is daarom verstandig om u door een deskundige bij te laten staan wanneer u uit elkaar gaat. Dit kan tegenwoordig ook bij een notaris. Juist vanwege de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die is verbonden aan de functie van een notaris, kan hij goed als scheidingsbegeleider optreden. Bovendien heeft u hem aan het einde van het traject meestal toch nodig om de verdeling te regelen. Wanneer u de begeleiding van uw scheiding in één hand wilt houden, kunt u dan ook prima terecht bij uw echtscheidingsnotaris. Ook mijn kantoor biedt sinds enige tijd scheidingsbegeleiding aan en is aangesloten bij de notariële beroepsvereniging voor mediators en scheidingsbemiddelaars.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover maakt u dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Een eerste gesprek is voor onze rekening!

De koude kant

foto kolde kantU bent dol op uw kinderen. Met enige regelmaat komt het voor, dat de liefde tussen de ouders en de partners van de kinderen minder groot is. Delen deze partners ook in de erfenis wanneer u overlijdt? Delen zij in de schenkingen die u aan uw kinderen doet? Wat doet u daaraan? Vandaag besteed ik aandacht aan de omgang met deze zogenaamde ‘koude kant’.

Delen met de ex
Vorige week liep ik er nog tegen aan. Iemand had vorig jaar december een schenking van haar ouders ontvangen van €20.000,00. In de schenkingsovereenkomst hadden de ouders geen zogenaamde privé-clausule opgenomen. In januari 2014 gaf manlief aan te willen scheiden. Van de in december 2013 ontvangen schenking moet nu de helft naar de ex, omdat zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dit vond mevrouw niet aangenaam…

Voorkomen
Was dit te voorkomen? Ja zeker!

Wanneer u in de schenkingsovereenkomst bepaalt dat wat uw kinderen krijgen niet zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin zij zijn gehuwd, of zullen huwen, en ook niet zal worden verrekend op grond van enig verrekenbeding of een samenlevingscontract, zal er geen probleem ontstaan.

Is er ten tijde van een scheiding nog aantoonbaar iets van uw schenking over, dan kan uw kind dat overschot voor zichzelf houden en hoeft dit niet gedeeld te worden met de ex-partner.

Administratie
Het is wel verstandig wanneer uw kind de schenking, en de besteding daarvan, goed administreert. Bij een echtsheiding moet uw kind wek bewijs kunnen leveren dat bepaald vermogen privé is gebleven.

Check
Hebt u zelf de schenkingsovereenkomst opgesteld en bent u er niet zeker van of uw schenkingsovereenkomst op dit onderdeel klopt, vraag dit dan na bij uw notaris. Hij is de deskundige bij uitstek op dit gebied.

Testament
Het is ook verstandig om een privé-clausule op te nemen in uw testament. Doet u dit niet, dan kan een ex van één van uw kinderen na uw overlijden aanspraak maken op een deel van uw nalatenschap.

In het verleden was het niet altijd gebruikelijk om een dergelijke bepaling in testament op te nemen. Dus heeft u al lang geleden een testament gemaakt, dan is het goed om te kijken of daarin een privé-clausule is opgenomen. Is dit niet het geval en wilt u niet dat een ex van een van uw kinderen meedeelt in uw nalatenschap, gaat u dan naar uw notaris en laat uw testament op dit onderdeel aanpassen. Dit voorkomt dat ex-partners meedelen in uw nalatenschap. U maakt het uw kinderen dan ook makkelijker.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, kom dan voor een vrijblijvend gesprek! U bent van harte welkom.

Schenken van geld

Schenken op papier

Misschien hebt u er al wel eens over gehoord en heb ik het in een van mijn vorige columns ook wel eens genoemd, maar om geld/vermogen van de ouders fiscaal voordelig naar de kinderen over te hevelen wordt regelmatig gebruik gemaakt van de “schenking op papier”. In dit artikel wil ik u hier iets meer over vertellen.

Overeenkomst
Een papieren schenking is een overeenkomst waarbij u aan uw kinderen een bedrag schenkt, onder de bepaling dat uw kinderen het geld op een later tijdstip, meestal na het overlijden van de ouder die het langst leeft, verkrijgen. Voor de ouder ontstaat echter direct een schuld aan de kinderen. De vordering van de kinderen is echter nog niet opeisbaar.

Voorwaarden
Voorwaarde voor een papieren schenking is, dat deze bij een notaris moet worden geregeld. Daarnaast moet de schenker ieder jaar, over het schuldig geworden bedrag, een rente vergoeden van 6%. De schenker betaalt deze rente aan de ontvanger van de schenking. Deze rente moet ook echt betaald worden en mag niet bijgeschreven worden op de schuld.

Inkomstenbelasting
Voordeel van zo’n papieren schenking voor de ouders is dat voor de inkomstenbelasting de schuld als aftrekpost kan worden gebruikt. Daar tegenover staat wel dat uw kinderen de vordering moeten opgeven bij de aangifte voor de inkomstenbelasting (box III). De belasting die zij vervolgens zijn verschuldigd (1,2%), kan met de ontvangen rente worden betaald.

Herroepelijkheid
Het is wel verstandig om in de schenkingsakte een clausule op te nemen op grond waarvan de ouders de schenking weer ongedaan kunnen maken. Dit heet herroepelijkheid. Dit kan nuttig zijn voor het geval uw kind in financiële problemen komt, of anders geen aanspraak kan maken op sociale voorzieningen. Ook voor het geval het kind overlijdt vóór de ouders overlijden, is het verstandig om de schenking aan het kind te kunnen herroepen, omdat u anders als ouder erfbelasting gaat betalen over uw eigen vermogen. U erft immers uw eigen schenking terug.

Koude kant uitsluiten
Een andere bepaling die u in de schenkingsakte kunt opnemen is dat de schenking alleen bestemd is voor uw kind en niet voor zijn of haar partner of echtgenoot. U voorkomt dat bij een scheiding de ex-partner de helft van het geschonken bedrag verkrijgt. Hierover zal ik volgende week meer vertellen.

Jaarlijkse vrijstelling
Wanneer het jaarlijks te schenken bedrag hoger is, dan de vrijstelling die geldt voor ouders aan kinderen, voor 2014 is dat ruim €5.200,00, moet de schenking worden aangegeven bij de belastingdienst en moeten uw kinderen daarover eenmalig schenkbelasting betalen.

Eenmalig kan een groter bedrag worden geschonken. Deze vrijstelling bedraagt ruim €25.000,00. Al eerder heb ik gesproken over de verruimde vrijstellingsmogelijkheid wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van de ontvanger van de schenking. De vrijstelling bedraagt dan €100.000,00 en geldt in het jaar 2014. De notaristips over dit onderwerp leest u op deze website.

Voordelen van schenken: belasting en AWBZ
Waarom zult u gaan schenken op papier vraagt u zich misschien af? Wanneer u overlijdt vormen de geschonken bedragen een schuld. Deze kan in mindering worden gebracht op het vermogen, dat de kinderen van u erven. Dit vermogen daalt dus. Daarmee daalt ook de erfbelasting die door de kinderen moet worden betaald. U heeft een deel van de erfenis overgeheveld tijdens uw leven, met gebruikmaking van de jaarlijkse of eenmalige vrijstellingen. Of het ook voor u gunstig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan uw notaris u alles over vertellen. Ook kan hij proefberekeningen uitvoeren waardoor het voor u duidelijk wordt wat het kost en wat het oplevert.

Tevens verlaagt u met schenkingen uw eigen vermogen, waardoor u mogelijk een lagere eigen bijdrage betaalt wanneer u wordt opgenomen in een zorginstelling.

Het mes snijdt dus aan twee kanten, schenken is voordeling voor de verschuldigde erfbelasting en bespaart u mogelijk veel geld aan eigen bijdragen voor de AWBZ.

Meer weten?
Wilt u hier meer over weten, maakt u dan een afspraak. Op ons kantoor bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

 

Een kind onterven

U hebt altijd hard gewerkt voor uw gezin en bent altijd spaarzaam geweest, waardoor u nu een mooi spaarpotje heeft opgebouwd. Alleen ziet u die spaarzaamheid niet terug bij (al) uw kinderen. U vindt het eigenlijk wel jammer wanneer uw spaargeld en bijvoorbeeld de waarde van uw inmiddels (bijna) hypotheekvrije woning voor een groot deel naar uw ene zoon of dochter gaat die het waarschijnlijk in een keer opmaakt. Kunt u hier nog iets aan doen? Wat zijn de mogelijkheden? U treft het aan in dit artikel.

Kan ik mijn kind onterven?
Ja, dit kan door het maken van een testament. In dit testament kunt u een kind onterven.

Het kind krijgt dan in principe niets bij uw overlijden. Ik zeg in principe, omdat uw onterfde kind, wanneer hij of zij het niet eens is met die onterving, een beroep kan doen op zijn zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is gelijk aan de helft van de waarde van het erfdeel van het kind, wanneer het niet door u zou zijn onterfd. Een kind krijgt hierdoor alleen een bedrag in geld en praat niet meer mee over de afwikkeling van de erfenis.

Erfdeel verminderen
Gaat onterven u te ver of wilt u gedoe tussen de erfgenamen na uw overlijden voorkomen, dan kunt u het kind dat u minder wilt laten delen in uw vermogen, ook in uw testament in de legitieme stellen, zoals dat heet. U bepaalt dan in uw testament dat het betreffende kind niet meer krijgt dan zijn legitieme portie, dus de helft van de waarde van zijn oorspronkelijke erfdeel. Wanneer u naast vermogen ook nog spullen in uw nalatenschap heeft, kunt u in uw testament ook bepalen dat het kind deze spullen krijgt die de waarde van zijn erfdeel vertegenwoordigen en geen geld. U voorkomt dan dat uw kind het geld direct verspild.

Erfdeel onder bewind stellen
Een andere manier is om een erfdeel van een kind dat niet (goed) met geld kan om gaan, onder bewind te stellen. Eén van de andere erfgenamen kunt u dan aanstellen als bewindvoerder over dit erfdeel. De bewindvoerder wordt dan verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Nadeel van deze mogelijkheid is dat het kind met het onder bewind gestelde erfdeel, na vijf jaar de kantonrechter kan verzoeken om het bewind op te heffen. Het kind moet dan wel kunnen aantonen dat hij of zij inderdaad bij machte is om het geld zelf te beheren. Als dit het geval is zal de kantonrechter het bewind opheffen.

Ondernemers
Tot slot is er voor ondernemers nog een andere mogelijkheid. Hebt u als ondernemer er onvoldoende vertrouwen in dat de volgende generatie het bedrijf op de goede manier voort zal zetten? Heeft u een B.V.? Dan kunt u overwegen om de aandelen in uw B.V. onder te brengen in een stichting, tegen uitreiking van certificaten. De certificaten geven alleen recht op winstuitkeringen, maar geven geen recht op zeggenschap in het bedrijf.

De certificaten komen straks via de erfenis toe aan uw kibbelende erfgenamen, die daar geen schade mee kunnen aanrichten. De zeggenschap blijft bij de stichting, waar u een bestuur van capabele mensen in benoemt. Hiermee stelt u de toekomst van uw bedrijf veilig.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het regelen van uw zaken na uw overlijden, neem dan contact op met ons kantoor. De koffie staat klaar voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Geld uit uw B.V. halen

foto geldVandaag weer een tip voor ondernemers en wel die ondernemers die hun onderneming hebben ondergebracht in een B.V. Kunt u het minimumkapitaal wat u bij de oprichting in uw B.V . moest brengen, er weer uit halen? U treft het aan in dit artikel.

Minimumkapitaal afgeschaft
Voor 1 oktober 2012 moest er bij de oprichting van een B.V. een bedrag van minimaal €18.000,- worden ingebracht, alvorens de B.V. kon worden opgericht. Sinds 1 oktober 2012 is deze eis van een minimumkapitaal afgeschaft. Dat is makkelijk wanneer u een nieuwe B.V. opricht, maar biedt ook mogelijkheden voor hen die reeds een B.V. hebben.

Geld er uit
Kunt u dit geld nu uit uw B.V. halen en aan u zelf overmaken? Het antwoord op deze vraag is ja. Een vermindering van het kapitaal van de BV is mogelijk, tot bijvoorbeeld € 1,00. U kunt dan belastingvrij het geld uit de B.V. halen.

Hoe?
Dit kan op twee manieren. Allereerst kan het kapitaal van de B.V. worden verminderd door de nominale waarde van de aandelen te verminderen. Had de B.V. eerst 180 aandelen van elk €100,00, dan kan de nominale waarde van een aandeel worden verminderd naar €0,01, waarna het geplaatste kapitaal nog maar €1,80 bedraagt.

Daarnaast is het mogelijk om aandelen in te trekken. Als een BV met 180 aandelen van €100,00 er 179 intrekt, blijft er nog een geplaatst kapitaal over van €100,00. De rest kan dan aan de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd.

Ook is het mogelijk om beide mogelijkheden te combineren om op het gewenste bedrag van bijvoorbeeld €1,00 uit te komen.

Besluit
Om tot kapitaalvermindering over te gaan is een besluit vereist van de algemene vergadering van aandeelhouders van de B.V. De aandeelhouder van wie de aandelen worden ingetrokken moet bovendien uitdrukkelijk daarmee instemmen. Daarnaast moet ook de directie van de B.V. uitdrukkelijk instemmen met dit besluit. De directie moet namelijk beoordelen of de B.V. door het besluit tot kapitaalvermindering en de uitbetaling van het bedrag aan de aandeelhouders niet in financiële problemen komt. Dit is de zogenaamde uitkeringstest. Deze uitkeringstest is nieuw sinds de invoering van de vernieuwde B.V.-regelgeving op 1 oktober 2012. Al deze besluiten moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Let op
Wanneer u enig aandeelhouder bent van de BV, lijkt dit een formaliteit. Toch is het met het oog op aansprakelijkheid wel belangrijk om de regels omtrent de uitkeringstest serieus te nemen. Wanneer de besluiten zijn genomen, gaat u naar uw notaris die de kapitaalvermindering formeel zal vastleggen door middel van een statutenwijziging.

Tot slot, laat u goed informeren door uw fiscalist, accountant en notaris voordat u tot kapitaalvermindering overgaat.

Heeft u vragen? Bij ons staat de koffie klaar voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Belastingaangifte: Leuker kunnen we het niet maken, maar wel gemakkelijker; soms zelfs te gemakkelijk…!

De Belastingdienst propageert dat zij het voor u en mij makkelijker maakt. Dit is soms ook inderdaad het geval. Maar het is oppassen geblazen! Soms maakt de Belastingdienst het ook te gemakkelijk. Dit kan voor u en vooral voor uw kinderen nadelig uitpakken. Hoe zit dat?

Geen aangifte erfbelasting
Vorige week had ik een mevrouw op mijn kantoor, waarvan de man was overleden. Zij vertelde mij dat ze de Belastingdienst had gebeld met de vraag waarom zij geen aangiftebiljet voor de erfbelasting had ontvangen. De Belastingdienst gaf aan dat ze geen aangifte hoefde te doen. Dat klinkt makkelijk.

Meer betalen in de toekomst
Toen deze mevrouw mij dit vertelde ben ik eens gaan rekenen. Door geen aangifte te doen zouden haar kinderen in de toekomst aanzienlijk meer belasting moeten betalen op het moment dat hun moeder overlijdt.

Doordat mevrouw nu geen aangifte doet, zullen de kinderen bij het overlijden van hun moeder, mogelijk in één keer belasting moeten betalen over het gehele vermogen van hun ouders. Omdat de tarieven progressief zijn opgebouwd is het gunstiger om een keer erfbelasting af te rekenen bij het overlijden van vader en bij het overlijden van moeder.

Kortom, het is meestal wel verstandig om aangifte erfbelasting te doen, ook al zegt de Belastingdienst dat dit niet nodig is.

Erfbelasting en keuzetestament
Veel mensen hebben tegenwoordig een “keuzetestament”. Een keuzetestament betekent dat op het moment van overlijden gekeken wordt hoe het vermogen het best kan worden toegedeeld.

Fiscale motieven spelen daarbij een belangrijke rol. Door bij het overlijden van de eerste ouder wel aangifte te doen, kan men een afgewogen verdeling maken van de erfenis, waarbij alle fiscale vrijstellingen voor de langstlevende ouder en de kinderen optimaal worden gebruikt en men tevens een rente kan afspreken over de schuldig te blijven erfdelen van de kinderen. Doordat de rente oploopt, hebben de kinderen bij het tweede overlijden een hogere aftrekpost en zijn dus goedkoper uit.

Bij het maken van een financiële planning kan uw notaris u uitstekend van dienst zijn.

Vergeet niet te plannen
Wat ik u vooral op het hart wil drukken is dat u geen genoegen moet nemen met het antwoord van de Belastingdienst, wanneer deze zegt dat u geen aangifte erfbelasting hoeft te doen wanneer uw partner is overleden! U mist dan de kans om een afgewogen planning te maken en op de lange termijn belasting te besparen!

Krijgt u dit antwoord, neemt u dan contact op met uw notaris. Hij kan u vertellen of het inderdaad niet nodig is om aangifte te doen of dat u dit beter wel kunt doen, omdat anders uw kinderen in de toekomst extra belasting moeten betalen wanneer u zelf overlijdt.

Kortom, de Belastingdienst maakt het soms te makkelijk…

 

Wilt u het bovenstaande bespreken? Op ons kantoor bent u altijd welkom voor een vrijblijvend eerste gesprek. Belt u of mailt u voor het maken van een afspraak? 

Kamer van Koophandel: Enkele wijzigingen voor ondernemers

Deze week besteed ik aandacht aan een tweetal onderwerpen waarmee ondernemers tijdens hun ondernemersloopbaan worden geconfronteerd, namelijk de Kamer van Koophandel en voor hen met een B.V. of N.V. het aandeelhoudersregister. Wat zijn de actualiteiten? U treft dat aan in dit artikel.

Reorganisatie Kamer van Koophandel
Allereerst wijzigt de organisatie van de Kamer van Koophandel. Per 1 januari jl. is het één en ander veranderd bij deze organisatie. De Kamer van Koophandel bestond tot dit jaar uit 14 zelfstandig opererende organisaties. Iedere streek had zijn eigen Kamer van Koophandel. Dit jaar is dat één organisatie geworden.

In onze regio betekent dit concreet dat de vestiging van de Kamer van Koophandel in Doetinchem per 1 januari jl. is gesloten. Het dichtstbijzijnde loket bevindt zich nu in Arnhem.

Naar digitaal
Ook gaat de Kamer van Koophandel mee met de tijd. De Kamer van Koophandel heeft aangekondigd dat binnen 2 jaar vanaf nu, alle inschrijvingen en wijzigingen zoveel mogelijk digitaal behandeld zullen gaan worden.

Voor inschrijvingen van en wijzigingen in uw onderneming kunt u zich ook bij uw notaris melden, die een digitale verbinding heeft met de Kamer van Koophandel. Ook voor juridische vragen, waarmee u voorheen de vestiging van de Kamer van Koophandel binnenstapte, kunt u ook altijd naar uw notaris. De meeste notariskantoren werken met een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Dat is in ieder geval op mijn kantoor wel het geval.

Het aandeelhoudersregister
Een tweede verandering betreft de luisteraars met een B.V. Het kabinet is bezig met regelgeving over een Centraal Aandeelhoudersregister. Het aandeelhoudersregister van een B.V. is een belangrijk document. Aan de hand daarvan kan men immers vaststellen wie aandeelhouder is van de vennootschap. Vaak is zo’n register niet meer dan een schriftje of een map, waar de gegevens in staan opgetekend. Bij transacties blijkt meer dan eens, dat het register kwijt is of niet is bijgehouden.

Centrale inschrijving
Met de komst van een Centraal Aandeelhoudersregister lijkt dit probleem voor de toekomst opgelost. De voorlopige streefdatum voor de invoering is 1 januari 2015. In dit centrale register staat informatie over alle aandeelhouders van besloten vennootschappen (bv’s) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (nv’s).

Niet openbaar
Het register wordt waarschijnlijk niet openbaar toegankelijk. Dit heeft te maken met de privacy. Het register is alleen toegankelijk voor de aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten. Het register wordt ondergebracht bij de Kamer van Koophandel.

Een Centraal Register zorgt ook voor gemakkelijker toezicht door de overheid. Voor overheidsdiensten kan het relevant zijn om te weten wie de eigenaren zijn van bepaalde vennootschappen.

Vragen?
Heeft u vragen over deze ontwikkelingen? Raadpleeg uw notaris. Op mijn kantoor staat de koffie klaar voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Scheiden zonder rechter, ook zonder afspraken?

Met de kerstdagen voor de deur is echtscheiding niet het gezelligste onderwerp, maar er zijn wel belangrijke wijzigingen op komst. Door de Staatssecretaris van Justitie is namelijk vorige week een wetsvoorstel bekend gemaakt, dat het mogelijk maakt om in de toekomst zonder de rechter te scheiden.

Ambtenaar van de burgerlijke stand
Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan een echtscheiding in het vervolg worden uitgesproken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Alleen als een stel minderjarige kinderen heeft, is deze scheiding niet mogelijk en moet wel een gang naar de rechter worden gemaakt.

Flitsscheiding
In het verleden was het ook mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Dit was de zogenaamde “flitsscheiding”. Voorafgaand aan de scheiding moest bij een advocaat of notaris eerst een echtscheidingsconvenant worden opgesteld, waarna de scheiding kon worden uitgesproken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verplichting van het echtscheidingsconvenant is niet opgenomen in het huidige wetsvoorstel.

Scheiden zonder afspraken?
De vraag is echter of het verstandig is om zonder afspraken uit elkaar te gaan. Als deskundige zeg ik uitdrukkelijk NEE! Wanneer je het eens bent over de scheiding en de scheiding laat uitspreken op het gemeentehuis, moet je niet vergeten om tot een verdere afwikkeling van de scheiding over te gaan. Dit kan niet bij de gemeente.

Problemen in de toekomst
Wordt dit vergeten dan zijn problemen in de toekomst zeker niet uit te sluiten. Ik voorzie problemen bijvoorbeeld als exen een nieuwe relatie krijgen en het vermogen zich vermengt met dat van de nieuwe partners. Ook kan het zijn dat een ex pas later er achter komt dat het nog recht heeft op alimentatie of pensioenaanspraken of dat er de plicht is om deze te betalen.

Ook bij erfenissen of bij de verkoop van de woning kunnen problemen ontstaan. Wanneer bij een scheiding wordt afgesproken dat één van de partners in het huis mag blijven wonen, maar dit niet juridisch wordt vastgelegd, komt na jaren bij een verkoop of afwikkeling van de erfenis de ex weer om de hoek kijken! Er kan immers pas tot verkoop worden overgegaan als de ex, die juridisch gezien nog steeds mede-eigenaar is, is opgespoord en zijn medewerking verleent. Dit kost tijd en brengt extra kosten met zich mee. En wat gebeurt er dan met een eventuele extra waarde van het huis of wie moet betalen, als er een tekort is bij de verkoop? Allemaal zaken waar u na verloop van jaren geen zin meer in heeft, om die nog te regelen. Stel dit dan ook niet uit en doe het daarom meteen. Zo voorkomt u problemen in de toekomst.

Bij de notaris
Voor het regelen van uw echtscheiding kunt u ook nu al prima terecht bij een daarin gespecialiseerde notaris. Deze kan u van A tot Z begeleiden en kan naast het vastleggen van de afspraken tussen de (ex)partners ook de verdeling regelen en u adviseren over nieuwe testamenten. Zo gaat u dan ook echt uit elkaar!

Hoe vindt u zo’n notaris? Deze gespecialiseerde notaris is opgeleid en aangesloten bij de Vereniging voor Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het notariaat, de VMSN. Ook ikzelf ben bij deze vereniging aangesloten en kan u begeleiden bij uw scheiding. Een afspraak maken via de website of telefonisch is daarvoor voldoende.

Samenleven en iets regelen?

Het is al jarenlang een tendens dat steeds meer stellen samenwonen zonder ooit te trouwen. Daarbij komt dat samenwonende stellen die al plannen hebben om te gaan trouwen, deze plannen momenteel uitstellen vanwege de economische crisis. Vaak hebben zij niets geregeld, omdat men toch voornemens was om te gaan trouwen. Maar is dit wel verstandig?

Wettelijke regelingen wel voor gehuwden
De wet regelt veel voor gehuwden. Hun onderlinge financiële relatie tijdens en na het huwelijk en ook wat er gebeurt als een van de twee overlijdt. Maar de wet regelt niets voor samenwoners! Daarom levert samenwonen zonder goede afspraken te maken, risico’s op.

Problemen bij scheiding en overlijden
Gebleken is dat de helft van de samenwoners geen samenlevingscontract bij de notaris heeft gemaakt. Niet zelden betekent dit problemen bij scheiding of overlijden van een van de partners.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat gemiddeld een derde van alle stellen uit elkaar gaat. Bij samenwoners ligt dit zelfs nog iets hoger. Daarbij leven inmiddels zo’n 20.000 vrouwen met kinderen, na het verbreken van de relatie, door een gebrek aan afspraken, onder de armoedegrens.

Wanneer een van de partners minder gaat werken, omdat er kinderen komen, of een van de partners wordt werkloos en er is niets geregeld, over een waardetoename van de woning en een stijging of daling van spaartegoeden, dan is het voor de partner die minder of niets meer verdient maar afwachten of zij deelt in het vermogen dat er nog is bij een scheiding. Zich ergens op beroepen kan vaak niet, omdat er geen afspraken zijn en de wet nergens in voorziet.

Mijn advies is dan ook, maak een samenlevingscontract waar deze zaken in geregeld worden. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Een scheiding is vaak al niet plezierig, maar berooid achterblijven zeker niet.

Op straat
Ook bij overlijden doen zich problemen voor. Samenlevers erven namelijk niet automatisch van elkaar. Het komt voor dat de achterblijvende partner letterlijk op straat komt te staan, omdat deze geen enkel recht kan laten gelden ten aanzien van de woning. Ook hierover kan in een samenlevingscontract worden bepaald dat bij overlijden de woning wordt toegedeeld aan de partner. Hiervoor is geen testament nodig. Een testament is wel nodig om van al het overige vermogen te bepalen wat er na de dood van een partner mee moet gebeuren.

Pensioen
Ook voor het recht op ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen is het belangrijk om een samenlevingscontract te hebben. Bij getrouwde partners komt het nabestaandenpensioen automatisch bij de achterblijvende partner terecht. Bij samenwoners is dat niet het geval. Veel pensioenmaatschappijen schrijven voor dat je in een samenlevingscontract de partner als begunstigde van het nabestaandenpensioen aanwijst.

Kortom, bent u samenwoner en denkt u na het lezen van deze notaristip dat het toch niet zo verstandig is, dat er niets tussen u en uw partner is geregeld, maakt u dan een afspraak met uw notaris. Veel problemen kan men voorkomen, door tijdig zaken te regelen!

Een goede buur…

De meeste mensen kunnen goed opschieten met hun buren en als ‘noabers‘ hier in de Achterhoek help je elkaar. Daarbij is een man een man, een woord een woord! Tja, maar wat als die goede buur, na zo’n twintig jaar, zijn huis verkoopt en gaat verhuizen. Je moet maar weer afwachten wat je er voor terugkrijgt…

Afspraken met de buren
Niet zelden gebeurt het dat de afspraken met de oude buren niet meer zo vanzelfsprekend blijken te zijn, wanneer er nieuwe buren komen. Daar kwam ook buurman A achter die met buurman B een “recht van achterom” had afgesproken. Buurman A mocht altijd via een voetpad over de grond van buurman B naar zijn eigen tuin. Buurman A en buurman B waren goede buren en regelen via de notaris was niet nodig. Een man een man, een woord een woord immers. En dit was ook zo.

Na een flink aantal jaren verkoopt buurman B zijn huis aan de heer C. Bij de verkoop was de afspraak met buurman A niet duidelijk ter sprake gekomen. De heer C had bovendien zo zijn eigen plannen met de tuin en wilde het pad afsluiten, waardoor buurman A niet meer van het pad gebruik kon maken. Dit pikte buurman A niet en hij stapte naar de rechter.

De vraag die toen aan de rechter werd voorgelegd luidde: kan buurman A zijn afspraak met buurman B ook naar de heer C toe hardmaken? De rechter oordeelde dat nu de afspraak niet als een zogenaamde erfdienstbaarheid via de notaris was geregeld, de heer C het voetpad mocht afsluiten en buurman A daar niets tegen in kan brengen.

Leg uw afspraken vast
Kortom, maakt u afspraken met uw buren over het gebruik van elkaars grond en wilt u dat dit gebruik kan worden voortgezet wanneer er een nieuwe buurman komt, leg uw afspraak dan vast bij uw notaris. Dit voorkomt veel problemen bij een nieuwe buur.

Wanneer u de afspraken over elkaars grond gebruik vastlegt bij een notaris, dan zorgt de notaris er voor dat deze afspraak wordt ingeschreven bij het kadaster. Wanneer een huis met tuin vervolgens wordt verkocht, kan een nieuwe eigenaar of voor hem de makelaar bij het kadaster zien welke afspraken er tussen de buren zijn gemaakt en waar ook hij zich aan moet houden wanneer hij het huis koopt. Doet hij dit niet of vergeet de nieuwe eigenaar in het kadaster te kijken, dan nog geldt de oude afspraak en kan in het geval van de casus buurman A van het voetpad gebruik blijven maken.

Vragen
Heeft u afspraken met uw buren over het gebruik van elkaars grond en zijn deze niet via een notaris vastgelegd en heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw notaris.

 

 

 

 

De erfenis aanvaarden?

Radio IdeaalZoals ik vorige week al heb aangekondigd, gaat het deze keer over het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Wat is beneficiair aanvaarden en wanneer doe je dat?

 

Manieren van aanvaarden 

Wanneer men erft, kan men de erfenis aanvaarden. Dit betekent dat men ook aansprakelijk wordt voor eventuele schulden en wanneer er meer schulden zijn dan bezittingen, dan moet men dat zelfs bijpassen.

Een erfenis kan ook men ook verwerpen, dan heeft men er niets meer mee te maken. Vervolgens gaat het door naar de kinderen van degene die verwerpt en hebben zij in principe dezelfde keuzemogelijkheden.

De derde mogelijkheid is de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit wil zeggen dat men wel de lusten en niet de lasten aanvaardt. Anders gezegd, je wilt niet aansprakelijk worden voor een negatief bedrag onderaan de streep.

 

Gevolgen van beneficiaire aanvaarding

Wat gebeurt er bij beneficiair aanvaarden? Bij beneficiair aanvaarden wordt er gekeken wat iemand nalaat aan vermogen. Daarbij gaat het om het totale vermogen, dus zowel de schulden als de banktegoeden, het huis, de sieraden en de inboedel. Aan alles wordt een waarde toegekend. Is de totale waarde van alle spullen, het huis en het banksaldo hoger dan de aanwezige schulden, dan is de nalatenschap positief. Als erfgenaam deel je in dit positieve saldo, ook al heb je beneficiair aanvaard. Is het saldo negatief, dan krijg je, als je beneficiair hebt aanvaard, niets. Had je de nalatenschap zuiver aanvaard, dan zou je bij een negatieve erfenis met je eigen geld het verschil moeten bijpassen!

Heel vaak weten kinderen wel van hun ouders of er geld in de erfenis zit of niet. Maar toch is het oppassen! Vooral wanneer er een eigen huis is, waar nog een hypotheek op zit. Het huis moet dan eerst verkocht worden en dat is in de huidige tijd niet altijd eenvoudig. De rente die verschuldigd is over de hypotheeksom loopt vaak gewoon door, terwijl er geen inkomsten meer zijn. Daarmee komt er maandelijks een bedrag bij de schuld. Dit betekent dat de schuld in de loop van de tijd nog flink op kan lopen. Een positieve nalatenschap kan afhankelijk van de tijd die het duurt om het huis te verkopen een negatieve nalatenschap worden. Is er door de erfgenamen niet beneficiair aanvaard, dan moeten de erfgenamen alsnog uit eigen zak bijpassen, wanneer de verkoopopbrengst van het huis onvoldoende is om de hypotheekschuld af te lossen.

Kortom, ook al lijk je een positief saldo te erven, maar is er nog een huis met een hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de nalatenschap niet zuiver te aanvaarden maar beneficiair.

 

Hoe doet u dat?

Hoe gaat beneficiair aanvaarden in zijn werk? Beneficiair aanvaarden kan door het ondertekenen van een verklaring die een notaris voor u kan opmaken. Deze verklaring wordt doorgezonden naar de griffie van de Rechtbank, waar een akte wordt opgemaakt. Vervolgens moet de erfenis volgens een wettelijke procedure afgewikkeld worden. De rechter bepaalt welke formaliteiten men in acht moet nemen. Deze afwikkelingskosten komen wel voor rekening van de erfgenaam.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over erven en het wel of niet aanvaarden van een erfenis, neem dan contact op met uw notaris. Belt u voor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek op ons kantoor?

Sleutel tot de erfenis

SleutelIedereen wordt een keer geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. En wat dan? De eerste dagen wordt men vaak geleefd door alles wat geregeld moet worden voor de begrafenis of crematie. Ook is er de nodige aanloop door familie, vrienden of buren. Daarna wordt het rustiger. Maar ook dan moet er veel geregeld worden.

Voor het regelen van financiële zaken wordt door een bank en instanties gevraagd naar een ‘Verklaring van Erfrecht’.

 

Wat is een Verklaring van Erfrecht?

Voor een Verklaring van Erfrecht moet u naar een notaris. Een Verklaring van Erfrecht is een officiële verklaring van een notaris, waarin staat wie er is overleden en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn.

 

Wat is daarvoor nodig?

Om een verklaring te laten maken geeft u de notaris een kopie van de akte van overlijden die u van de gemeente heeft ontvangen. Met deze akte van overlijden gaat de notaris kijken of degene die overleden is, een testament heeft en of deze persoon kinderen heeft. Hij raadpleegt hiervoor het Centraal Testamentenregister en de persoonskaarten van de gemeente.

Het Centraal Testamentenregister is een landelijk register, dat wordt gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In dit register wordt centraal bijgehouden wie bij welke notaris zijn of haar testament heeft gemaakt. Na een overlijden blijkt dus wat het laatste testament is en bij welke notaris dit testament wordt bewaard.

 

Aanvaarden, of niet

Wanneer de notaris deze informatie heeft gekregen stelt hij vast wie de erfgenamen zijn van de overledene. Aan deze personen wordt eerst gevraagd of zij de erfenis willen aanvaarden of niet. Als de overledene een testament had opgesteld, krijgen de erfgenamen meestal ook een kopie daarvan.

Iedere erfgenaam bepaalt voor zichzelf of hij de erfenis wil aanvaarden of wil verwerpen.

Wanneer men een erfenis aanvaardt, dan treedt men in de voetsporen van de overledene en daarmee wordt men ook aansprakelijk voor zijn of haar schulden.

Ook kan men de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat men niet aansprakelijk wordt voor een eventueel negatief saldo van de nalatenschap. Aan deze wijze van aanvaarden is een wettelijk voorgeschreven afwikkeling van de erfenis verbonden.

 

Sleutel

Wanneer de notaris alle verklaringen van de erfgenamen heeft ontvangen, stelt hij de Verklaring van Erfrecht op. In deze Verklaring van Erfrecht staat wie de erfgenamen zijn en deze erfgenamen kunnen dan tezamen de nalatenschap van de overledene verder afwikkelen. Zij kunnen met de Verklaring van Erfrecht over de banktegoeden beschikken, waarmee schulden kunnen worden voldaan en vorderingen kunnen worden geïnd. Ook kan de aangifte erfbelasting worden gedaan en kunnen bezittingen van de overledene worden verdeeld onder de erfgenamen. De Verklaring van Erfrecht vormt eigenlijk de sleutel tot de nalatenschap.

 

Gevolgen van verwerping

Wat nu als een van de erfgenamen zijn aandeel in de erfenis verwerpt? Dan wordt gekeken of deze erfgenaam kinderen heeft. Is dit het geval, dan worden zijn kinderen voor de keus gesteld om het erfdeel te aanvaarden of te verwerpen. Dit noemen we plaatsvervulling. Zijn er geen kinderen, dan valt het erfdeel van degene die verwerpt toe aan de andere erfgenamen die de erfenis wel aanvaarden.

 

Beneficiair aanvaarden

Zijn er minderjarigen die erven, dan moeten de ouders van de minderjarigen het erfdeel beneficiair aanvaarden. Wel mogen de ouders ook verwerpen, maar daarvoor is de voorafgaande toestemming nodig van de kantonrechter.

Over beneficiair aanvaarden wil ik het een volgende keer hebben. Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met nalatenschappen, waarvan ze de omvang niet kunnen overzien. Zijn er schulden en hoe makkelijk wordt het huis verkocht? In dat geval kan beneficiair aanvaarden een oplossing zijn.

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig of heeft u hier vragen over, informeer dan bij uw notaris.

 

Erfbelasting en bedrijfsopvolging

BiljettenDeze week was er weer iemand bij mij op kantoor die mopperde op de belastingdienst. Hij had het gevoel dat hij belasting moest betalen over geld waar al vaak genoeg belasting over was betaald, namelijk de erfenis van zijn ouders.

Inderdaad kan bij het moeten betalen van erfbelasting, ook wel successierecht genoemd, het gevoel ontstaan dat je belasting betaalt over vermogen, waarover je ouders altijd al inkomstenbelasting hebben betaald. Niettemin is het bestaan van erfbelasting een gegeven. Het is dus belangrijk om vroegtijdig in te schatten of en hoeveel erfbelasting er moet worden betaald. Doe je dit op tijd, dan kan vaak het betalen van erfbelasting worden beperkt. De notaris is een specialist op dit gebied en kan u hierover informeren.

 

Bespaar erfbelasting

Wanneer kinderen erven van hun ouders, dan hoeven zij over de eerste € 19.535 geen erfbelasting te betalen. Krijgt een kind meer, dan moet over dit meerdere 10% erfbelasting worden betaald. Gaat het meerdere de € 118.000 te boven dan geldt een tarief van zelfs 20%.

Het is mogelijk om het betalen van belasting te verminderen. Het is verstandig wanneer de ouders tijdens hun leven een plan hiervoor maken. Vaak is het gunstig om tijdens het leven reeds iets aan de kinderen te geven. Niet altijd is het nodig om ook echt het geld te schenken. Schenken op papier verminderd ook het vermogen. Dit is weer gunstig voor de later te betalen erfbelasting. Ook kan dit voordelig zijn wanneer voor u een eigen bijdrage moet worden berekend, omdat u in een verzorgingsinstelling wordt opgenomen.

Verder kan men in een testament keuzemogelijkheden en renteclausules opnemen waardoor het te betalen bedrag aan erfbelasting beperkt blijft wanneer de laatste ouder overlijdt.

 

Eigen bedrijf

Wanneer men een eigen bedrijf heeft, dan geldt een extra vrijstelling voor de erfbelasting. Deze kan oplopen tot 1 miljoen euro! Om hier gebruik van te kunnen maken, moet het testament wel kloppen. Volgens de wet delen de kinderen bij het eerste overlijden al wel mee in de erfenis, maar zij kunnen hun deel nog niet opeisen. Dat kan pas als de tweede ouder overlijdt. Over deze niet-opeisbare vorderingen van de kinderen moet al wel erfbelasting worden betaald.

Wanneer u een bedrijf heeft, met veel waarde in onroerend goed of gebouwen, dan kan dit behoorlijk oplopen. Bijvoorbeeld bij bedrijven in de agrarische sector is dit vaak het geval.

Zonder testament delen de kinderen dus indirect mee in de waarde van het bedrijf en op die manier kan geen beroep gedaan worden op de verhoogde vrijstelling.

Vervolgens moet bij het overlijden van de tweede ouder aan alle kinderen het erfdeel worden uitbetaald, ook al zit dit geld in het bedrijf. Dit zal vaak tot grote financiële problemen leiden voor het kind dat het bedrijf voortzet. Mogelijk betekent dit zelfs het einde van uw bedrijf.

 

Maak een testament

Om deze problemen te voorkomen en ook een beroep op de verhoogde vrijstelling van 1 miljoen euro mogelijk te maken, moet er een testament gemaakt worden, waarbij het bedrijf of de waarde daarvan bij de bedrijfsopvolger terecht komt.

Heeft u een bedrijf, maar heeft geen van uw kinderen interesse in het bedrijf, of is het nog niet duidelijk welk kind ooit het bedrijf zal overnemen, ook dan is het van groot belang om een testament te maken waarmee een beroep gedaan kan worden op de bedrijfsopvolgingsregeling bij het eerste overlijden. De echtgenoot of echtgenote wordt dan als de bedrijfsvoortzetter aangemerkt, indien hij of zij met het bedrijf verdergaat.

Voor een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling is het wel verplicht dat het bedrijf een bepaalde termijn wordt voortgezet. Gebeurt dit niet, dan moet er alsnog erfbelasting worden betaald.

Mijn stelling luidt dan ook, voor een advies op maat: vraag uw notaris!

 

Erfbelasting en bedrijfsopvolging

Opeisen erfdeel

De vorige wekelijkse tip ging over ouderenmishandeling. Gevallen waarin kinderen zich via het testament laten bevoordelen boven andere kinderen. Of neven en nichten die bij mij op kantoor verschijnen met hun oom of tante en er voor willen zorgen dat de erfenis naar hen gaat en niet naar andere neven of nichten. Zoals besproken moet in zulke gevallen goed onderzoek gedaan worden naar de wilsbekwaamheid van de ouders of oom en tante en of het voorgestelde testament ook echt is wat zij willen.Erfdeel in rook?Steeds vaker word ik echter gebeld door kinderen die bang zijn dat hun erfdeel in rook op gaat, zonder dat zij hier iets tegen kunnen doen. Dit speelt met name in de situatie waarin een van de ouders is overleden en de langstlevende ouder een nieuwe relatie krijgt, soms met een veel jongere partner. Wat betekent dit voor de erfenis van de kinderen? Gaat dit naar die nieuwe partner?

Niet opeisbaar

Is er geen testament of is er een testament waarin wordt bepaald dat de kinderen een niet opeisbare vordering krijgen op de langstlevende, dan kunnen de kinderen tot het overlijden van de langstlevende vaak niets ondernemen om hun erfenis te verkrijgen. Soms wordt er in een testament bepaald dat wanneer de langstlevende hertrouwt of in staat van faillissement raakt de kinderen hun vordering kunnen opeisen.

Wel bepaalt de wet dat goederen kunnen worden opgeëist. Hierbij moet gedacht worden aan erfstukken, zoals opa’s zilveren zakhorloge en oma’s gouden armband. Spullen dus die al lang in de familie zijn.

Is er geen testament of bepaalt het testament niets over uitzonderingen als hertrouwen, dan moet gewacht worden tot het overlijden van de langstlevende ouder. Overlijdt de langstlevende ouder, dan kan in ieder geval het erfdeel van de eerst overleden ouder dat steeds niet opeisbaar was, worden opgeëist.

Belangrijk om erfdelen vast te stellen

Van belang is wel dat bij het overlijden van de eerste ouder wordt vastgesteld hoe groot het erfdeel van de kinderen is. Ook moet in sommige situaties rente worden vergoed over dit bedrag tot het moment waarop het wordt uitbetaald.

Nieuwe partner

Wat betreft het erfdeel van de laatst overleden ouder hangt het er van af wat deze heeft geregeld met zijn of haar nieuwe partner. Is deze ouder hertrouwt of heeft deze een nieuw testament opgesteld waarin de nieuwe partner tot erfgenaam wordt benoemd en de kinderen wederom een niet opeisbare vordering krijgen op deze nieuwe partner, dan moeten de kinderen weer wachten op het overlijden van deze partner.

Het komt ook voor dat bij het overlijden van de tweede ouder er geen financiële middelen zijn om het erfdeel aan de kinderen uit te keren. Gewacht moet worden op de verkoop van een woning. En in sommige situaties is er in het geheel niets meer. Veel kinderen realiseren zich dit pas achteraf en komen dan met vragen bij de notaris. Helaas is er niet in alle gevallen een oplossing voor handen en moeten de kinderen de situatie aanvaarden zoals die is.

Ouderenmishandeling

Misschien heeft u twee weken geleden ook de uitzending gezien van het Tv-programma de Vijfde Dag waarin een 22-jarige man trouwt met een 79-jarige dementerende oudtante? Na drie jaar ontbindt de rechter het huwelijk, omdat hij de oudtante niet wilsbekwaam achtte.

Wat betekent nu wilsbekwaam. Wilsbekwaam betekent dat iemand rechtshandelingen verricht waar hij uit vrije wil voor kiest en waarbij hij zich bewust is van de gevolgen. Een rechtshandeling kan van alles zijn. Zowel het doen van de dagelijkse boodschappen als het kopen van een huis zijn rechtshandelingen. Maar ook voor het aangaan van een huwelijk of het tekenen van een testament moet iemand wilsbekwaam zijn.

De rechter bepaalde in zijn uitspraak over de achterneef en zijn oudtante dat de oudtante al bij het aangaan van het huwelijk dementerend was, en daardoor niet wilsbekwaam was. Zij kon de gevolgen van het gesloten huwelijk niet overzien. De rechter verklaarde het huwelijk nietig. Dit betekent dat achteraf gezien het huwelijk nooit heeft bestaan.

Wanneer je met iemand trouwt ontstaat er een huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat al het vermogen van de man en de vrouw in een pot terecht komen. Beiden kunnen vervolgens beschikken over het geld. Zo kon het ook gebeuren dat de achterneef uit het Tv-programma in drie jaar tijd al zo’n half miljoen euro van zijn oudtante naar zijn eigen bankrekening had overgeboekt. Bij een nieuwe overboeking rook een bank echter onraad en trok aan de bel. Uiteindelijk werd er een curator aangesteld die alles aan het licht bracht.

In het programma wordt ook de betrokkenheid van een notaris genoemd. Deze zou een testament hebben opgesteld waarin de oudtante haar man tot enig erfgenaam benoemde.

Had de notaris dit testament wel mogen passeren? Nee, dit had niet gemogen.

Een notaris moet zich er altijd van overtuigen of iemand wel in staat is om zijn wil te bepalen. Heeft hij hier twijfels over, dan moet hij eerst een onderzoek doen naar de wilsbekwaamheid. Ikzelf vraag dan altijd om een verklaring van een arts of ik neem contact op met iemands huisarts. Proef ik daar ook maar enige twijfel, dan doe ik verder onderzoek en het komt voor dat ik tot de conclusie kom dat ik iemand onvoldoende wilsbekwaam vindt om zijn of haar testament te tekenen. Er wordt dan niet getekend.

Overigens speelt ook mee wat de aanleiding is voor het tekenen van het testament. Ook in mijn praktijk komt het een enkele keer voor dat een verre neef met een kinderloze oom en tante op kantoor verschijnt, waarbij er een testament getekend moet worden waarmee na de dood van de oom en tante al hun bezittingen worden nagelaten aan deze neef en alle andere neven en nichten niets krijgen. Wanneer oom en tante dan ook nog onzeker overkomen of de een verklaart iets anders dan de ander, dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen en ga ik eerst verder onderzoek doen naar de wilsbekwaamheid van de oom en tante. Verklaart een arts dat zij wel wilsbekwaam zijn dan ga ik onderzoeken of het voorgestelde testament ook echt is wat zij willen. Er volgen dan uiteraard gesprekken waarbij de bewuste neef niet aanwezig is. Vaak durft men dan wel vrijuit te praten en kan ik achterhalen wat men echt wil.

Inmiddels wordt er binnen het notariaat hard gewerkt aan het opstellen van protocollen over wilsonbekwaamheid in het algemeen en ouderenmishandeling in het bijzonder. Ook wordt in de nascholing van notarissen aandacht besteed aan dit onderwerp. Praktijken zoals getoond in De Vijfde Dag zouden dus ook niet meer mogen voorkomen.

Flex B.V. en aansprakelijkheid

Ruim een jaar geleden is het BV-recht ingrijpend veranderd. 1 oktober jongstleden werkten we 1 jaar met dit nieuwe recht. Sindsdien bestaat de zogenaamde flex-BV. Op mijn kantoor werd op 1 oktober 2012 om 0.00 uur de eerste oprichtingsakte getekend van een flex B.V. in Nederland.

De flex B.V. is geen aparte BV-vorm. Alle BV’s, ook die zijn opgericht vóór de inwerkingtreding van het nieuwe BV-recht, hebben te maken met de nieuwe regels.

Zo zijn de regels voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van de B.V. veranderd. Het is veel eenvoudiger geworden om de bestuurders privé aansprakelijk te stellen voor schulden van de B.V. Dit komt door de invoering van de zogenaamde “uitkeringstoets”.

Dit terwijl een B.V. vaak ook is opgericht om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Deze toets moet worden uitgevoerd op het moment dat een ondernemer geld aan de BV wil onttrekken. Dit kan alleen als er voldoende geld in de onderneming aanwezig is. De onderneming mag niet in gevaar worden gebracht en de schuldeisers willen ook betaald krijgen. Om die belangen van schuldeisers veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of de bv ook na de uitkering in staat is om de opeisbare schulden te betalen.

Op een verkeerde inschatting staat een flinke sanctie. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de tekorten (plus rente) die ontstaan door een uitkering die eigenlijk niet mogelijk was. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of behoorde te weten dat het eigenlijk niet mogelijk was, moet de uitkering terugbetalen. Daar wordt ook rente over berekend.

Meer flexibiliteit heeft dus ook gezorgd voor meer aansprakelijkheid.

Niet alle ondernemers zitten te wachten op een verhoogde aansprakelijkheid. Ik zie dan ook een ontwikkeling dat reeds lang bestaande BV’s, die voldoende reserves hebben opgebouwd, hun BV willen omzetten in een Naamloze Vennootschap, de NV. Voor de NV geldt deze uitkeringstoets namelijk niet.

Wat is er voor nodig om een BV om te zetten in een NV? Het belangrijkste is dat het geplaatst kapitaal moet worden opgehoogd naar € 45.000,-. In reeds lang bestaande ondernemingen is dit vaak door opgebouwde reserves geen probleem. Wel is voor de oprichting van een NV een bankverklaring of accountantsverklaring nodig. Net zoals vroeger bij de B.V.

Uiteraard zijn er nog meer verschillen tussen de NV en de BV. Overweegt u om uw BV om te zetten in een NV dan moet u ook naar deze verschillen kijken, voordat u tot omzetting over gaat.

Natuurlijk biedt de flex B.V. ook nieuwe kansen. Om daarvan gebruik te kunnen maken moeten de statuten van een oude B.V. wel aansluiten op het nieuwe recht.

Wilt u de mogelijkheden verkennen, laat u dan goed adviseren!