Een erfenis en wat nu…?

Een naaste is overleden en u wordt geconfronteerd met het afwikkelen van de erfenis. Wat moet u dan allemaal regelen?

Uitvaart
Allereerst is daar natuurlijk de uitvaart. Heeft u de overledene goed gekend, dan kent u de wensen van de overledene en probeert u alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Papierwinkel
Maar dan? Daarna begint vaak de papierwinkel zoals men dat noemt. De laatste rekeningen komen binnen, er valt een blauwe enveloppe van de belastingdienst op de mat en er worden nog bedragen van bankrekeningen afgeschreven, wat nu?

Wie erft?
Als er een testament is, staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie er erven. Zijn de erfgenamen bekend, dan kan de erfenis worden afgewikkeld.

Samen
Belangrijk om te weten is dat een erfenis van alle erfgenamen samen is. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Er moet dan naar een nieuwe oplossing gezocht worden waar iedereen het wel mee eens is. Dit is een van de redenen waarom het soms zo lang duurt voordat een erfenis is afgewikkeld.

Volmacht
Hoe gaat het meestal? Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen of wordt een notaris gevolmachtigd om dit te doen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde. Deze zorgt ervoor dat alle financiële zaken worden afgewikkeld, het huis wordt verkocht en hij doet een voorstel over de verdeling van de spullen. Ook deze afhandeling kost tijd. Wanneer alle erfgenamen het met elkaar eens zijn, duurt het gemiddeld vaak een jaar voordat een erfenis is afgewikkeld.

Hulp van een deskundige
Komt de gevolmachtigde erfgenaam er niet uit of ontstaan er bij de andere erfgenamen vragen, dan is het verstandig om op tijd naar een deskundige te stappen. Dit voorkomt grotere problemen. De deskundige voor dit soort zaken is uw notaris. Hij wikkelt ook zelf nalatenschappen af en kan u over de afwikkeling van een nalatenschap adviseren en begeleiden en bemiddelen bij conflicten.

Wilt u meer informatie hierover, bezoekt u dan ons kantoor voor meer informatie.

Notariskantoor Blankestijn treft u aan in Zelhem aan de rondweg, op korte afstand van Doetinchem en goed bereikbaar vanuit de gehele gemeente Bronckhorst en Achterhoek.

Wie regelt uw erfenis?

Wie regelt de afwikkeling van uw erfenis? Vandaag meer over de executeur, of in het oude erfrecht: de executeur-testamentair. Misschien hebt u er al wel eens over gehoord, maar steeds meer mensen benoemen in hun testament een bekende vertrouweling of een professional tot executeur van hun nalatenschap.

Afhandelen erfenis
De executeur is iemand die de erfenis van de overledene zo goed mogelijk afhandelt. Hij regelt bijvoorbeeld het opzeggen van de abonnementen, stelt instanties op de hoogte van het overlijden, betaalt de laatste rekeningen en verzorgt de aangifte erfbelasting. Daarbij krijgt hij het beheer over de bezittingen van de overledene. De verdeling van de erfenis gebeurt door de erfgenamen zelf. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur over zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

Waarom een executeur?
De redenen waarom iemand een executeur benoemd, zijn verschillend. Wanneer men kinderen heeft en deze zijn het onderling vaak oneens, kan het goed zijn om één persoon de regie te geven over de afwikkeling. Ook wanneer men een bedrijf heeft of er andere zaken zijn die zorgvuldig moeten worden afgewikkeld, kan men overwegen om een executeur aan te stellen.

Wie?
Vaak wordt hiervoor de partner aangewezen of één van de kinderen. Als de kinderen het vaak niet met elkaar eens zijn of onderling ruzie hebben of wanneer er geen kinderen zijn, dan wordt meestal een onafhankelijke persoon aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Dit is dan vaak de notaris. De notaris is immers vanuit zijn werk goed bekend met nalatenschappen en alles wat daarbij komt kijken.

Hoe regelen?
Wilt u dat na uw overlijden een executeur uw nalatenschap afhandelt, dan moet u dit regelen in een testament. Heeft u nu iemand die een volmacht van u heeft om uw zaken te regelen, dan stopt dit op het moment dat u overlijdt. Wilt u dat deze persoon ook na uw overlijden de zaken kan regelen, dan moet u hiervoor een testament opstellen en deze persoon daarin aanwijzen tot executeur.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het opnemen van een executeur in uw testament, neemt u dan contact op met uw notaris. De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Notariskantoor Blankestijn, uw notaris in Zelhem, gemeente Bronckhorst, goed bereikbaar vanuit de gehele Achterhoek en op korte afstand van Doetinchem.

Erfenis en schulden

Misschien heeft u er ook al over gelezen of gehoord? Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat erfgenamen worden geconfronteerd met een nalatenschap, waarin meer schulden zitten dan vermogen. Dit noemen we ook wel een negatieve nalatenschap. Wanneer een erfgenaam de nalatenschap “zuiver” heeft aanvaard, dan moet hij opdraaien voor de schulden en deze uit zijn eigen vermogen betalen! De Staatssecretaris wil erfgenamen beter beschermen.

Nieuw wetsvoorstel
Staatssecretaris Teeven wil de erfgenamen beter beschermen tegen onverwachte schulden en heeft daarom een wetsvoorstel opgesteld dat dit moet gaan regelen. De bedoeling is dat wanneer een erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en na de aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, de kantonrechter kan verzoeken om deze schuld niet uit zijn privévermogen te moeten voldoen. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam de schuld niet kende en er ook niet van op de hoogte mocht zijn.

Het moet dus om een onverwachte schuld gaan. Het is nog de vraag hoe men dat kan bewijzen.

Beneficiair aanvaarden
Dit voorstel van staatssecretaris is nog geen wet. De vraag is wat u nu moet doen als u nu voor de vraag komt te staan of u een nalatenschap moet aanvaarden of niet. Als u niet zo goed weet waaruit de nalatenschap allemaal bestaat, loopt u een risico wanneer u de nalatenschap zuiver aanvaard. Zijn er meer schulden dan bezittingen, bijvoorbeeld doordat het huis onder water staat, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat u zelf moet bij betalen in plaats van iets te krijgen van de overledene. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U verkrijgt dan wel de lusten mochten die er toch zijn, maar niet de lasten. Kortom, u loopt dan geen risico.

Eerst nadenken, dan aanvaarden
Wordt u voor de vraag gesteld of u een nalatenschap wilt aanvaarden, denk dan eerst goed na. Is er een kans op schulden of is er sprake van een slecht verkoopbaar huis, wees dan verstandig en aanvaardt de erfenis beneficiair. U voorkomt dan problemen op een later moment.

Wilt u hier meer over weten, belt u dan met mijn kantoor of kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Scheiden en uw pensioen

Vorige tip ging over de alimentatie, die moet worden betaald vanwege de wettelijke zorgplicht tussen echtgenoten die ook blijft gelden na een scheiding. Een ander financieel onderwerp waarover bij een scheiding afspraken moeten worden gemaakt, is het ouderdomspensioen. U leest er meer over in deze wekelijkse notaristip.

Afspraken over opgebouwde pensioenrechten
Hoewel het ouderdomspensioen pas wordt betaald als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, is dat pensioen wel gedeeltelijk tijdens het huwelijk opgebouwd. Om aanspraak te houden op een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk door uw (ex)partner is opgebouwd, is het meestal nodig om bij de scheiding hierover al afspraken te maken.

Ook de wetgever heeft regels opgesteld over de verdeling van het pensioen dat tijdens een huwelijk is opgebouwd. Het uitgangspunt van deze regels is dat tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten aan beide partners voor de helft toekomen. Daarbij is het niet van belang of er huwelijkse voorwaarden zijn. De echtgenoot die niet zelf pensioen heeft opgebouwd, kan zonder medewerking van de echtgenoot die aan een pensioenregeling deelneemt een recht op diens pensioen krijgen. Bij een scheiding kun je van deze wettelijke regels afwijken en voor een andere verdeling kiezen of de wettelijke regels geheel uitsluiten.

Behoefte en draagkracht niet van belang
Anders dan bij de alimentatie spelen draagkracht bij de betalende partner en de behoefte van de ontvangende partner bij de verdeling van het pensioen geen rol.

Melden
Verder is het belangrijk dat de scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds wordt gemeld, anders vervalt het recht om mee te delen in het pensioen.

Veel te regelen
Bij scheiden moet u over veel dingen beslissingen nemen. Uw pensioen, de woning, de alimentatie en wanneer er kinderen zijn het ouderschapsplan. Zaken waar u niet iedere dag bij stil staat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in.

Echtscheidingsnotaris
U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris. Hij kan uw echtscheiding van begin tot eind verzorgen. Dit kan ook op mijn kantoor. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover maakt u dan een afspraak! De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek, waarin we kunnen uitleggen wat wij voor u kunnen doen.

 

 

Scheiden en partneralimentatie

foto kolde kantDe afgelopen weken heb ik al vaker geschreven en op de radio gesproken over zaken die moeten worden geregeld bij een scheiding. Vandaag wil ik het hebben over de afspraken die moeten worden gemaakt over de alimentatie. U treft het aan in deze tip.

Wettelijke verplichting
Als u heeft besloten om te gaan scheiden dan blijft u als ex-echtgenoten wettelijk verplicht om voor elkaar te zorgen. De ex-echtgenoot die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan vragen om partneralimentatie. Er is recht op alimentatie bij een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Er bestaat geen recht op partneralimentatie bij de beëindiging van een samenlevingscontract. Het kan wel zijn dat in het samenlevingscontract hierover iets is opgenomen en dan moet dit uiteraard worden uitgevoerd.

Afspraken maken
U bent vrij om samen afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter een bedrag laten vaststellen. Dit laatste is vaak niet nodig wanneer u een deskundige uw scheiding laat begeleiden. Deze deskundige kent de uitgangspunten die de rechter hanteert en zal deze bij zijn berekening ook volgen. De belangrijkste criteria bij het vaststellen van de alimentatie zijn de draagkracht bij de betalende partner en de behoefte en het vermogen van de ontvangende partner.

Maximale termijn
De maximale termijn voor partneralimentatie is in principe 12 jaar. Heeft het huwelijk korter geduurd dan 5 jaar en zijn er geen kinderen, dan dient er net zoveel jaar alimentatie betaald te worden als dat het huwelijk heeft geduurd.

Nieuwe omstandigheden
Wat nu als enige tijd na de scheiding er omstandigheden zijn die het moeilijk maken om nog aan de alimentatieverplichting te voldoen? Bijvoorbeeld de ex-partner wordt werkloos of krijgt een nieuwe relatie en gaat opnieuw samenwonen of trouwen. Het is mogelijk om de alimentatie dan opnieuw vast te stellen.

Veel regelen en afspreken
U ziet het: over scheiden is veel te zeggen en te schrijven, maar er valt nog meer te regelen. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris. Hij kan uw echtscheiding van begin tot eind verzorgen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover, maakt u dan een afspraak. De koffie staat klaar voor een eerste vrijblijvend adviesgesprek.

 

Scheiden en partneralimentatie

 

 

Nieuwe zaken in het familierecht

NieuwMisschien heeft u het al wel gehoord op radio en tv, maar op 1 april 2014 zijn een aantal wijzigingen inwerking getreden in het personen en familierecht. Er zijn dingen in de familiesfeer mogelijk geworden, die daarvoor niet mogelijk waren.

Twee moeders
Zo is het sinds 1 april 2014 ook juridisch mogelijk om twee moeders te hebben. Wordt een kind geboren in een lesbisch huwelijk dan wordt naast de biologische moeder ook de andere vrouw, moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat de zaaddonor onbekend is. Voor 1 april moest er veel geregeld worden om een gelijkwaardige positie te bereiken voor de niet-biologische moeder. Dit is nu verleden tijd.

Geregistreerd partnerschap en erkenning
In een vorige tip heb ik het verschil tussen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract besproken. Sinds 1 april 2014 geldt dat kinderen die worden geboren tijdens een geregistreerd partnerschap, de vader ook juridisch als vader wordt gezien. Hij hoeft het kind niet meer te erkennen om juridisch gezien de vader te zijn. Hiermee worden de verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap verder verkleind en staat het geregistreerd partnerschap juridisch gezien bijna gelijk aan het huwelijk.

Wordt het kind geboren in een samenwoonrelatie, dan moet de vader het kind wel erkennen om juridisch gezien vader van het kind te zijn, ook wanneer men een samenlevingscontract heeft.

Voogdij
Een andere verandering betreft de voogdij. De voogdij van kinderen kan per 1 april 2014 ook geregeld worden via een gezagsregister. Door middel van een aantekening in dit register kunnen ouders een voogd voor hun kind aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun minderjarige kinderen kan verkrijgen. Ook blijft het mogelijk om dit bij testament te doen. Het verschil tussen het gezagsregister en regelen bij testament is dat de aantekening in het gezagsregister openbaar is en die in het testament niet.

Nietig huwelijk ouders
Een laatste wijziging die ik wil noemen is de mogelijkheid voor kinderen om het huwelijk van hun ouders nietig te verklaren. In het verleden was het nodig dat het huwelijk eerst werd ontbonden door echtscheiding. Dit is nu niet meer nodig. Een nietigverklaring kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie van een ouder en deze onbezonnen in het huwelijk is getreden met een nieuwe -vaak ook jongere- partner.

 

Tot zover de actualiteiten in het personen- en familierecht.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. Belt u voor een vrijblijvende afspraak?

 

Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Er zijn verschillende manieren om het samenleven van partners te regelen. In deze tip belicht ik de verschillende samenlevingsvormen en de juridische gevolgen.

Trouwen
Bij iedereen bekend is het huwelijk. Op allerlei manieren vinden huwelijksvoltrekkingen plaats. Groots met receptie en feest of in het klein waarbij familie en vrienden achteraf worden geïnformeerd en alles wat daar tussen zit. Door het trouwen krijgen de echtgenoten een relatie met elkaar die door de wet geregeld wordt. Dit is de gemeenschap van goederen die ontstaat door het huwelijk. Wil men andere afspraken maken, dan opgenomen in de wet, dan moeten huwelijkse voorwaarden worden gemaakt. Hierin kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over het vermogen van beide partners en hoe met inkomen of een woning wordt omgegaan tijdens en na het huwelijk. Deze huwelijkse voorwaarden moeten worden gemaakt bij een notaris.

Geregistreerd partnerschap
Een andere juridische manier waarop men met elkaar kan gaan samen leven is het geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap lijkt juridisch gezien heel veel op het huwelijk. Ook voor het geregistreerd partnerschap moet men naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. En ook bij het geregistreerd partnerschap ontstaat er een wettelijke gemeenschap van goederen. Wanneer de partners een andere verdeling van vermogen en inkomen willen maken, dan moet men naar de notaris om partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Gebeurt dit niet en het geregistreerd partnerschap eindigt, dan regelt de wet net als bij een huwelijk hoe de aanwezige bezittingen en het vermogen moeten worden verdeeld.

Het belangrijkste verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk doet zich pas voor wanneer de partners willen scheiden. Bij een huwelijk moet de scheiding worden uitgesproken door de rechter. Dit is niet nodig bij een geregistreerd partnerschap wanneer het partnerschap eindigt, er geen kinderen zijn en beide partners het eens zijn over de wijze waarop men uit elkaar gaat.

Afschaffen geregistreerd partnerschap
Omdat het huwelijk en het geregistreerd partnerschap door diverse wetswijzigingen erg op elkaar zijn gaan lijken, wordt momenteel van diverse kanten bepleit om het geregistreerd partnerschap weer af te schaffen.

Samenlevingscontract
De laatste vorm van juridisch samenwonen, is samenwonen op basis van een samenlevingscontract. Dit komt heel veel voor. Door het samenwonen krijgen de samenwoners echter geen wettelijke relatie met elkaar, zoals bij het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Wil men toch een juridische basis geven aan de relatie en afspraken vastleggen, dan zal een samenlevingscontract moeten worden opgesteld. Deze afspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op de verdeling van de kosten van de huishouding, het betalen de hypotheek, het gespaarde geld en ieders inbreng op het moment van samenwonen. Het opstellen van een samenlevingscontract kunnen de partners zelf doen, maar vaak vragen instanties, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en pensioenfondsen, om een bij de notaris getekend samenlevingscontract.

Van elkaar erven
Een belangrijk verschil tussen partners met een samenlevingscontract en mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan is dat gehuwden en geregistreerde partners op basis van de wet van elkaar erven. Dit geldt niet voor samenwoners. Wanneer deze van elkaar willen erven, moet er een testament zijn om dit te regelen. Een ander belangrijk verschil is dat voor gehuwden een wettelijke alimentatie-regeling geldt, die niet geldt voor samenwonenden.

Pensioen
Zonder samenlevingscontract en een pensioenbegunstiging hebben samenwoners ook geen recht op nabestaandenpensioen, wanneer een partner overlijdt. Ook hebben zij geen recht op elkaars ouderdomspensioen dat zij tijdens de samenwoning hebben opgebouwd. Geregistreerde partners en gehuwden hebben wel wettelijke aanspraken.

Samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap
Vaak wordt gedacht dat een samenlevingscontract hetzelfde is als een geregistreerd partnerschap. Dit is dus niet juist. Bij een geregistreerd partnerschap is er, net als bij het huwelijk, wettelijk van alles geregeld; ook als de partners onderling geen afspraken hebben gemaakt. Bij een samenlevingscontract is er behalve het samenlevingscontract verder niets dat geldt.

Heeft u vragen over uw situatie of over het samenlevingscontract of het aangaan van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, komt u dan voor een vrijblijvend gesprek!

Scheiden en het eigen bedrijf

man en vrouwBij een echtscheiding komt veel kijken. Dit is helemaal het geval wanneer er sprake is van een eigen bedrijf. Van belang zijn dan met name de vragen: wie zet de onderneming voort en wat de waarde is van de onderneming?

Verrekening van de waarde
Bij een echtscheiding wordt doorgaans niet de onderneming verdeeld, maar de waarde van de onderneming. Wanneer er tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, heeft de ex-echtgenoot recht op de helft van de waarde van de onderneming. Het vaststellen van de waarde van de onderneming is niet eenvoudig. Bij een relatief klein bedrijf kan de waarde nog wel eens in onderling overleg worden vastgesteld. Maar al snel zal de deskundigheid van een accountant moeten worden ingeroepen.

Als de helft van de waarde cash op de bank staat, kan de ex-echtgenoot direct worden afbetaald. Wanneer de helft van de waarde “vast zit” in de onderneming zal naar een andere oplossing gezocht moeten worden, bijvoorbeeld een afbetalingsregeling. Op deze manier komt de continuïteit van de onderneming niet in gevaar.

Vergoeding voor werkzaamheden
Soms heeft de echtgenoot, die niet de eigenaar is van de onderneming, meegewerkt in de onderneming. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan deze partner bij de scheiding nog een vergoeding voor deze werkzaamheden ontvangen. Dit is ook het geval wanneer de ex-echtgenote (doorgaans de vrouw) kan aantonen dat zij het uitoefenen van de onderneming mogelijk heeft gemaakt, door thuis de verzorgende rol op zich te nemen.

Alimentatie
Voor iemand die in loondienst werkt, bestaan voor het bepalen van de alimentatie richtlijnen om de draagkracht te berekenen. Deze richtlijnen bestaan niet voor ondernemers. Over de vraag wat een ondernemer kan missen, zullen de meningen al snel verdeeld zijn. Bij een ondernemer zal het inkomen niet ieder jaar gelijk zijn. In de praktijk wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaren. Ook moet rekening worden gehouden met eventuele grote jaarlijkse afbetalingen aan zijn ex-echtgenoot, in verband met het vergoeden van de waarde van de onderneming, Daardoor kan de alimentatie op een lager bedrag uitkomen.

Pensioen
Tot slot moet een regeling worden getroffen voor de verdeling van het opgebouwde pensioen. De meeste eigenaren bouwen pensioen in eigen beheer op, vaak in een B.V. De ex-echtgenoot heeft er belang bij dat bij de scheiding het pensioen wordt afgestort. Dit om te voorkomen dat haar ex-partner na de scheiding de hoogte van het pensioen, dat haar toekomt, nog kan beïnvloeden. Wanneer de meewerkende ex-echtgenoot eveneens pensioen in de B.V. heeft opgebouwd, kan deze eisen dat het pensioen ergens anders wordt ondergebracht.

Deskundige inschakelen
Kortom, weer een heleboel vragen die spelen rondom een echtscheiding. U moet aan veel zaken denken en beslissingen nemen over onderwerpen waar u niet iedere dag bij stilstaat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris.

Ons kantoor biedt begeleiding van uw echtscheiding, van a tot z. Wilt u meer weten? Komt u dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Scheiden en uw huis

scheiden en eigen woningMinder dan vroeger, maar nog steeds wordt er getrouwd. Men belooft elkaar tot de dood trouw te zullen blijven in voor- en tegenspoed. Net als u, weet ook ik, dat ongeveer een derde van alle huwelijken de eindstreep niet haalt. Dit geldt nog meer voor samenwoners. Van de samenwoonrelaties wordt inmiddels de helft na enige tijd ontbonden. Wat nu als het niet meer zo botert tussen u en uw partner en u er eigenlijk een streep onder wilt zetten? Er moet dan veel geregeld worden. In dit artikel besteed ik aandacht aan echtscheiding en de eigen woning.

Eigen woning
Naast het verdelen van de inboedel, zijn er bij een scheiding nog een aantal onderwerpen die extra aandacht verdienen en vaak de nodige moeilijkheden opleveren. Eén daarvan is de eigen woning. De woning vormt vaak een belangrijk onderdeel van iemands bestaan. Enerzijds heeft de woning vanwege bepaalde herinneringen een emotionele waarde, anderzijds is het ook gewoon een zaak, die geld waard is.

Overname
Wil één van beide partners na de scheiding in de woning blijven wonen? Kan dat ook financieel? Of moet de woning worden verkocht? Dit zijn belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Wanneer één van beide partners de woning wil blijven bewonen, moet de andere partner worden uitgekocht. Hoeveel aan de ex-partner moet worden betaald, is afhankelijk van de eigendomsverhouding, de eventueel gemaakte huwelijkse voorwaarden of de inhoud van het samenlevingscontract en natuurlijk de (over)waarde van de woning.

Daarnaast moet de hypotheek worden overgenomen. Hieraan kunnen door de bank eisen worden gesteld.

Verdeling wel vastleggen en uitvoeren
Gaat één van de partners verder met de woning, denkt u er dan wel aan om de nieuwe situatie ook vast te leggen bij de notaris. Het gebeurt met enige regelmaat dat dit wordt vergeten. De woning blijft dan op naam van beide partners staan en dit geldt meestal ook voor de hypotheekschuld. Dit levert later vaak problemen bijvoorbeeld wanneer een van de partners een ander huis wil kopen of wanneer in de toekomst de woning toch moet worden verkocht.

Verkoop woning
Het kan ook zijn dat de woning moet worden verkocht. Hoewel de woningmarkt aantrekt, duurt het vaak toch wel even voordat een woning is verkocht en dan is het nog de vraag voor welk bedrag de woning wordt verkocht. Regelmatig is de opbrengst lager dan de hypotheekschuld. Soms is het aantrekkelijker om samen eigenaar van de woning te blijven. Hierover moeten dan afspraken worden gemaakt en duidelijk moet worden wat de fiscale gevolgen zijn van deze regeling. Niet altijd blijft het recht op hypotheekrenteaftrek bestaan!

Inschakelen deskundige
Kortom, heel veel zaken waarover u beslissingen moet nemen bij een echtscheiding en dan heb ik het hier alleen nog maar over de eigen woning. Vaak moeten ook belangrijke beslissingen worden genomen over de alimentatie, het toekomstige pensioen en eventueel de kinderen. Het is daarom verstandig om u door een deskundige bij te laten staan wanneer u uit elkaar gaat. Dit kan tegenwoordig ook bij een notaris. Juist vanwege de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die is verbonden aan de functie van een notaris, kan hij goed als scheidingsbegeleider optreden. Bovendien heeft u hem aan het einde van het traject meestal toch nodig om de verdeling te regelen. Wanneer u de begeleiding van uw scheiding in één hand wilt houden, kunt u dan ook prima terecht bij uw echtscheidingsnotaris. Ook mijn kantoor biedt sinds enige tijd scheidingsbegeleiding aan en is aangesloten bij de notariële beroepsvereniging voor mediators en scheidingsbemiddelaars.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover maakt u dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Een eerste gesprek is voor onze rekening!

De koude kant

foto kolde kantU bent dol op uw kinderen. Met enige regelmaat komt het voor, dat de liefde tussen de ouders en de partners van de kinderen minder groot is. Delen deze partners ook in de erfenis wanneer u overlijdt? Delen zij in de schenkingen die u aan uw kinderen doet? Wat doet u daaraan? Vandaag besteed ik aandacht aan de omgang met deze zogenaamde ‘koude kant’.

Delen met de ex
Vorige week liep ik er nog tegen aan. Iemand had vorig jaar december een schenking van haar ouders ontvangen van €20.000,00. In de schenkingsovereenkomst hadden de ouders geen zogenaamde privé-clausule opgenomen. In januari 2014 gaf manlief aan te willen scheiden. Van de in december 2013 ontvangen schenking moet nu de helft naar de ex, omdat zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dit vond mevrouw niet aangenaam…

Voorkomen
Was dit te voorkomen? Ja zeker!

Wanneer u in de schenkingsovereenkomst bepaalt dat wat uw kinderen krijgen niet zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin zij zijn gehuwd, of zullen huwen, en ook niet zal worden verrekend op grond van enig verrekenbeding of een samenlevingscontract, zal er geen probleem ontstaan.

Is er ten tijde van een scheiding nog aantoonbaar iets van uw schenking over, dan kan uw kind dat overschot voor zichzelf houden en hoeft dit niet gedeeld te worden met de ex-partner.

Administratie
Het is wel verstandig wanneer uw kind de schenking, en de besteding daarvan, goed administreert. Bij een echtsheiding moet uw kind wek bewijs kunnen leveren dat bepaald vermogen privé is gebleven.

Check
Hebt u zelf de schenkingsovereenkomst opgesteld en bent u er niet zeker van of uw schenkingsovereenkomst op dit onderdeel klopt, vraag dit dan na bij uw notaris. Hij is de deskundige bij uitstek op dit gebied.

Testament
Het is ook verstandig om een privé-clausule op te nemen in uw testament. Doet u dit niet, dan kan een ex van één van uw kinderen na uw overlijden aanspraak maken op een deel van uw nalatenschap.

In het verleden was het niet altijd gebruikelijk om een dergelijke bepaling in testament op te nemen. Dus heeft u al lang geleden een testament gemaakt, dan is het goed om te kijken of daarin een privé-clausule is opgenomen. Is dit niet het geval en wilt u niet dat een ex van een van uw kinderen meedeelt in uw nalatenschap, gaat u dan naar uw notaris en laat uw testament op dit onderdeel aanpassen. Dit voorkomt dat ex-partners meedelen in uw nalatenschap. U maakt het uw kinderen dan ook makkelijker.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, kom dan voor een vrijblijvend gesprek! U bent van harte welkom.