Uw woning is een substantieel onderdeel van uw vermogen. De aankoop en verkoop van een woning zijn dan ook belangrijke stappen, die bij veel mensen niet vaak in hun leven voorkomen. Daarom heeft de wetgever voorgeschreven dat voor de overdracht van onroerend goed en de vestiging van een hypotheek daarop, een notariële akte nodig is. De notaris kan controleren wie de eigenaar is van bijvoorbeeld een woning die wordt overgedragen en of er op die woning nog een hypotheek rust.

Uit het onderstaande blijkt dat de eigendom van een woning niet zonder tussenkomst van de notaris kan worden overgedragen. De notaris maakt de benodigde akten op en zorgt ervoor dat deze worden ingeschreven in het kadaster. De notaris wikkelt ook het financiële gedeelte van de transactie af. De koper maakt de koopsom met bijkomende kosten over naar de derdengeldenrekening van de notaris. Wanneer de notaris heeft gecontroleerd of alles goed is verlopen, wordt het bedrag dat aan de verkoper toekomt aan hem overgemaakt.

. . .

De notaris waarborgt voor de koper dat een koopsom pas wordt uitbetaald nadat het zeker is, dat de koper daadwerkelijk eigenaar is geworden. Daar staat tegenover, dat de eigendom pas wordt ingeschreven nadat vaststaat dat de verschuldigde koopsom aanwezig is. Uw notaris vormt zo een onmisbare schakel in het rechtsverkeer van onroerende zaken.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over (één van) bovenstaande onderwerpen, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact opnemen met Notariskantoor Blankestijn. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Kraak heldere communicatie, met concrete advisering

Het is van wezenlijk belang dat de afspraken tussen een verkoper en een koper op correcte wijze worden vastgelegd in een ‘voorlopige’ koopovereenkomst. Laat u niet misleiden door de term ‘voorlopig’: de koopovereenkomst is definitief! De notaris kan u adviseren over de juridische aspecten van een verkoop of aankoop en de financiering. Het is dan ook aan te raden vóór het ondertekenen van de koopovereenkomst de notaris in te schakelen voor deskundig advies en begeleiding.

Door het ondertekenen van de koopovereenkomst is de woning nog niet van eigenaar gewisseld. Dit gebeurt doordat de notaris een akte van levering opmaakt en deze na de ondertekening laat inschrijven bij het kadaster. In beginsel kiest de koper de notaris die de akte opmaakt, omdat hij gewoonlijk de kosten van de akte voor zijn rekening neemt.

Bij bouwprojecten is het gebruikelijk dat de bouwer het gehele project door één notaris laat behandelen. Bij die notaris zijn ook het bouwplan en de verdere voorwaarden bekend. De koper van een huis uit een bouwproject kan voor advies natuurlijk altijd zijn eigen notaris inschakelen. Ook is het mogelijk dat de hypotheekakte bij de eigen notaris opgemaakt wordt.

Een flatgebouw is doorgaans onderverdeeld (gesplitst) in appartementsrechten. Een appartementsrecht is een aandeel in het gehele gebouw, dat recht geeft tot het gebruik van een bepaald gedeelte (appartement) van dat gebouw.

Het spreekt voor zich dat er goede afspraken gemaakt moeten worden tussen alle mede-eigenaren van het gebouw. De notaris legt deze afspraken vast in de akte waarbij het gebouw wordt gesplitst.

De gezamenlijke eigenaren van het gebouw zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Die Vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.
Wanneer u van plan bent een appartementsrecht te kopen, kunt u bij de notaris advies inwinnen over de (financiële) verplichtingen die hiermee gemoeid zijn.

Voor het overige geldt voor de aankoop van een appartementsrecht ook dat er een ‘voorlopige’ koopovereenkomst wordt gesloten, waarna levering plaatsvindt door het opmaken van een akte van levering die na de ondertekening wordt ingeschreven in het kadaster.

Bij aankoop van onroerend goed op een veiling gaat het er anders aan toe dan bij de gewone koop. Op de veiling wordt verkocht aan de hoogste bieder. De notaris legt dit vast in een akte. Zodra de koper de kosten en de koopsom heeft betaald, volgt weer een notariële akte. De beide akten worden ingeschreven in het kadaster, waarna de koper officieel eigenaar is geworden.

De gang van zaken op de veiling en de bijzonderheden die gelden, zijn vastgelegd in Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij de notaris die de veiling verzorgt.

Wanneer u een woning wilt kopen op een veiling dient u goed voorbereid te zijn. Het is dan ook verstandig vóóraf advies te vragen aan uw notaris.

Meestal zult u bij de aankoop van een woning een lening aangaan, waarvoor uw woning als onderpand dient. U verleent dan hypotheek op uw woning aan de financier. De financier die u de lening verstrekt heeft, kan dan met voorrang het bedrag dat zij u geleend heeft verhalen op de opbrengst van uw woning.

Voor het verlenen van het recht van hypotheek is een notariële akte vereist. Nadat u bij uw financier de offerte voor de lening getekend heeft, zal de financier de door u gekozen notaris een opdracht zenden voor het opmaken van een hypotheekakte. De notaris zorgt ervoor dat de akte met de juiste bepalingen wordt opgemaakt en dat de akte na de ondertekening wordt ingeschreven in het kadaster.

Wanneer u de lening geheel aflost, eindigt het hypotheekrecht. In het kadaster staat de hypotheek echter nog steeds ingeschreven. Het is daarom van belang dat, wanneer u een lening geheel heeft afgelost, u de notaris vraagt ook de hypotheek bij het kadaster door te halen. Wanneer de hypotheek niet wordt doorgehaald, kan het na verloop van tijd namelijk moeilijk te achterhalen zijn of een lening daadwerkelijk is afgelost en wie mag tekenen voor de doorhaling. Een doorhaling van een oude ‘vergeten’ hypotheek brengt dan vaak extra kosten met zich mee.

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek op maat​