. . .

Indien u trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, worden de bezittingen en schulden van u en uw partner samengesmolten tot één vermogen, waarin ieder voor de helft gerechtigd is: de algehele gemeenschap van goederen.

Indien u (een deel van) uw vermogen gescheiden wilt houden, dient u vóór uw huwelijk naar de notaris te gaan voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit kan met name verstandig zijn als één van de partners een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent. Hetzelfde geldt indien u een geregistreerd partnerschap aangaat.

 

De samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de samenwoners allerlei afspraken maken, bijvoorbeeld over ieders bijdrage in de kosten van de huishouding en over de eigendom van de inboedelgoederen.

U kunt onderling een samenlevingsovereenkomst maken, maar u kunt ook bij ons een samenlevingsovereenkomst laten opstellen. In de praktijk wordt een door de notaris opgemaakte samenlevingsovereenkomst als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, zoals pensioenvoorzieningen en belastingvoordelen.

"Het geeft rust om te weten waar je staat"

In een testament kunt u aangeven aan wie uw bezittingen na uw overlijden toekomen. Tevens kunt u andere regelingen treffen. Enkele voorbeelden zijn:

  • iemand benoemen die de zorg (voogdij) zal hebben over de minderjarige kinderen als beide ouders zijn overleden en die de erfdelen van de kinderen gaat beheren (bewind);
  • de benoeming van een executeur. Een executeur is iemand die uw uitvaart regelt en uw nalatenschap beheert en afwikkelt;
  • een zogenaamde privé-clausule of uitsluitingsclausule opnemen, waarin u bepaalt dat hetgeen uit uw nalatenschap wordt verkregen, van de verkrijgers privé is en niet zal vallen in een gemeenschap van goederen, waarin zij gehuwd zijn of mochten huwen en niet zal worden verrekend op grond van een samenlevingscontract.

Een testament kunt u te allen tijde wijzigen of herroepen, zolang u daartoe in staat bent. Gezien de ontwikkelingen in de wet en rechtspraak en veranderende persoonlijke omstandigheden, is het aan te bevelen om iedere vijf jaar contact op te nemen met uw notaris, om te bekijken of het testament nog voldoet.

Het voordeel van schenken is dat uw vermogen wordt verkleind, hetgeen uw erfgenamen belasting (successierecht) zal besparen bij uw overlijden.

De wet vermeldt de vrijstellingen, ofwel welke bedragen aan welke personen belastingvrij mogen worden geschonken. Uiteraard mag u meer schenken, zij het dat er dan schenkingsrecht (belasting) dient te worden betaald.

Indien u wilt schenken maar daar niet de middelen voor kunt vrijmaken, is het – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk bij de schenking te bepalen dat de begiftigde de schenking pas bij uw overlijden krijgt. Een dergelijke schenking – in de volksmond ook wel papieren schenking genoemd – moet in een notariële akte zijn opgenomen.

Bij een verkrijging krachtens schenking kunt u als schenker eveneens een privé-clausule of uitsluitingsclausule van toepassing (laten) verklaren.

Voor de hoogte van de vrijstellingen, het vastleggen van de schenking met de daarbij geldende bepalingen, het indienen van de schenkingsaangifte en verdere informatie, kunt u terecht bij Notariskantoor Blankestijn.

Als iemand overlijdt, komen zijn bezittingen toe aan zijn erfgenamen. De notaris kan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag navragen of de overledene een testament heeft gemaakt. In het testament kan de overledene hebben bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Indien blijkt dat de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, worden de bank- en/of girorekeningen van de overledene doorgaans geblokkeerd. De bank vraagt aan de erfgenamen aan te tonen dat zij erfgenamen zijn. Dit kan door middel van een verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is over de rekening te beschikken.

Over de erfenis kan belasting (successierecht) worden geheven. De belastingdienst stuurt de erfgenamen een aangifteformulier waarop zij hun verkrijging moeten vermelden.

Het is mogelijk dat de belastingdienst de erfgenamen in plaats van het aangifteformulier een brief stuurt, waarin vermeld wordt dat geen aangifte hoeft te worden gedaan voor zover de erfgenamen onder de vrijstelling blijven.

Indien u weet dat u meer verkrijgt dan de vrijstelling, dient u zelf het aangifteformulier op te vragen bij de belastingdienst. Uiteraard kan Notariskantoor Blankestijn u helpen bij het indienen van de successieaangifte.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over (één van) bovenstaande onderwerpen, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact opnemen met ons kantoor. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek op maat​