Berichten

levenstestament

Levenstestament, waarom?

In een testament regel je wat er met je geld en spullen moet gebeuren na je overlijden. Je kunt dan immers zelf niet meer aangeven, hoe je het wilt hebben. Steeds vaker komt het voor dat iemand door ziekte of dementie geen beslissingen meer kan nemen. Op zo’n moment biedt een levenstestament uitkomst.

Toen Jan en Gerdien 40 jaar getrouwd waren, begon Gerdien met haar gezondheid te kwakkelen. Ze raakte in de war en al snel werd dementie geconstateerd. Jan zette het huis te koop; het werd tijd voor een aanleunwoning bij een zorgcentrum. Toen de koper van het huis was gevonden, bleek Gerdien al niet meer te begrijpen, wat er te gebeuren stond. Voor de verkoop moesten Jan en Gerdien samen tekenen. Voor het zetten van een handtekening moet je wilsbekwaam zijn, zo bleek; de handtekening van Gerdien had geen waarde meer. De enige mogelijkheid die Jan restte, was een bewind aan te vragen bij de kantonrechter. Jan werd bewindvoerder over het vermogen van zijn vrouw, wat eigenlijk door het huwelijk ook zijn eigen vermogen was. Ten behoeve van de verkoop had Jan de toestemming nodig van de rechter. Voor de rechter echter akkoord ging met de afgesproken koopprijs, moest Jan een taxatierapport laten maken. Het huis werd verkocht, het geld kwam op de bank. Jan moest vervolgens ieder jaar rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen, over het door hem beheerde geld. En voor bijvoorbeeld een schenking aan de kinderen had hij vooraf toestemming van de kantonrechter nodig, die hij overigens niet kreeg. Dat was voor Jan wel wennen; hij had ruim 40 jaar samen met Gerdien alle beslissingen genomen, nu moest hij telkens naar de rechter. Dit was voor hem een hele opgave.

Wil je niet zoals Jan en Gerdien afhankelijk worden van een kantonrechter, dan is het belangrijk om een levenstestament op te laten stellen. Doe dit wel op tijd, namelijk voordat je wilsonbekwaam wordt. In het levenstestament geef je je partner, de kinderen, een broer of vrienden, in ieder geval iemand die je vertrouwt, volmacht om namens jou handelingen te verrichten, op het moment dat je dit zelf niet meer kunt. Daarbij kun je vastleggen welke handelingen dit zijn. Vooraf toestemming van de kantonrechter voor het verrichten van deze handelingen is dan niet nodig. In een levenstestament kan ook een medische volmacht worden opgenomen, zodat men jou kan vertegenwoordigen bij artsen en zorginstellingen. Ook wensen over verzorging en levenseinde kunnen in een levenstestament worden vastgelegd, zodat men dit op de beslissende momenten kan nalezen, wanneer je zelf niet meer in staat bent om te zeggen hoe je het wilt.

Voor het maken van een levenstestament moet je naar een notaris. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet, namelijk voordat je wilsonbekwaam bent. De notaris legt uit wat je kunt regelen in een levenstestament en op welke manier. Wil je meer weten over het levenstestament of een afspraak maken voor een gesprek? Onze medewerkers staan je graag te woord.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage voor de zorg? Onderneem actie om uw (toekomstige) eigen bijdrage te beperken!

De participatiemaatschappij

Per 1 januari 2015 heeft een grote transitie in de zorg plaatsgevonden. De maatschappij verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Vroeger betaalde men een geringe eigen bijdrage voor de zorg. Sinds enige tijd is sprake van een eigen bijdrage naar rato van inkomen en vermogen. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg (de Wlz) en ook voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (de Wmo 2015).
De Wlz is de “opvolger” van de AWBZ. De wetswijzigingen die op 1 januari 2015 zijn doorgevoerd kunnen ook voor u financiële gevolgen hebben.

Wet langdurige zorg

Zorg via de Wlz wordt door de Rijksoverheid verstrekt aan personen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, bij voorbeeld verpleeghuispatiënten. De Wlz regelt dat deze personen zorg in een instelling krijgen. Er kan ook voor worden gekozen om deze zorg thuis te krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.
De Wmo 2015 regelt de ondersteuning en zorg voor mensen met een lichte handicap. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis wonen, maar zichzelf niet kunnen redden. Voorzieningen van de Wmo 2015 zijn bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen, zoals een traplift of een rolstoel. De gemeente moet een maatwerkvoorziening voor de hulpbehoevende cliënt treffen en vraagt daarvoor een eigen bijdrage die mede afhankelijk is van het inkomen en het vermogen van de cliënt.
De eigen bijdrage – zowel voor Wlz-zorg als voor Wmo 2015-zorg – wordt berekend op basis van het belastbare inkomen voor de inkomstenbelasting vermeerderd met 8% van het vermogen dat in box 3 wordt belast, zoals spaargeld, een vakantiewoning en beleggingen.

Het CAK (de uitvoerende instelling) berekent de eigen bijdrage voor de zorg. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen en vermogen dat u had twee jaar voor opname in de Wlz-instelling (zoals verpleeghuis) of het jaar waarin u ondersteuning van de gemeente vraagt. Als u in 2015 een eigen bijdrage voor de zorg moet betalen, dan wordt deze dus berekend met inachtneming van uw belastbare inkomen en vermogen over het jaar 2013.

In uw belastbare inkomen volgens uw aangifte inkomstenbelasting wordt al rekening gehouden met een denkbeeldige opbrengst van 4% van uw vermogen in box 3 (ongeacht het werkelijke rendement dat u maakt op dit vermogen). Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt daar nog eens 8% over dit vermogen bijgeteld! In totaal telt dus 12% van het box 3-vermogen mee voor de berekening van de eigen bijdrage voor de zorg. Indien u de eigen bijdrage voor de zorg wilt verlagen, is het dan ook zaak om uw vermogen in box 3 te verminderen.

Ook voor mensen die op dit moment niet in een verpleeghuis wonen en nog geen zorg thuis ontvangen, kan het van belang zijn om nu al over dit onderwerp na te denken. Immers als u in de toekomst wel in een Wlz-instelling wordt opgenomen of thuis zorg nodig heeft, wordt voor de berekening van de eigen bijdrage gekeken naar het inkomen en vermogen dat u had twee jaar voor opname/start van de zorg. U kunt dus nu al actie ondernemen om te voorkomen dat u in de toekomst een hoge eigen bijdrage betaalt!

Hoe kunt u uw eigen bijdrage voor de zorg verlagen?

Uw eigen bijdrage rust op twee pijlers: uw belastbaar inkomen en uw belastbaar box 3-vermogen. Uw inkomen (zoals de AOW-uitkering en uw pensioen) zult u niet willen verlagen. Dan blijft over uw belastbare box 3-vermogen. Door dit vermogen te verlagen, neemt de 12%-bijtelling af. Er zijn verschillende manieren om uw belastbaar vermogen in box 3 te verlagen.

1. Vrijgesteld beleggen in box 3

In box 3 wordt 30% inkomstenbelasting geheven over een denkbeeldige opbrengst van 4% over het saldo van uw bezittingen minus schulden. Niet alle bezittingen tellen mee in box 3. Zo zit de woning waarin u woont in box 1, en dus niet in box 3! En box 3 kent vrijstellingen, zoals voor kunst, een boot, sieraden en (voorlopig ook nog) voor groene beleggingen. Denk dus eens na of u uw belastbaar vermogen in box 3 wilt omzetten in vrijgesteld vermogen.

2. Schenken aan (klein)kinderen of andere dierbaren

Een effectieve manier om uw belastbaar box 3-vermogen te verlagen is geld te schenken aan uw (klein)kinderen. Het geld verdwijnt van uw rekening en daarmee wordt uw vermogen verkleind. Tot een bepaald bedrag is een schenking vrijgesteld van schenkbelasting: in 2015 is dit € 5.277 aan uw kind en € 2.111 aan anderen, zoals uw kleinkinderen. Schenkt u meer, dan betaalt de verkrijger schenkbelasting over het meerdere, tenzij gebruik kan worden gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling. Tot 31 december 2014 gold een vrijstelling van € 100.000 bij elke schenking voor de eigen woning, maar die vrijstelling is afgeschaft per 2015. Wel geldt een vrijstelling voor €52.752 (2015) als u schenkt voor de eigen woning aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

Uw notaris kan voor u regelen dat een schenking die alleen voor uw kind/kleinkind bestemd is, niet bij de echtgenoot/partner van uw kind/kleinkind terechtkomt.

3. Schenken op papier

Als u geen liquiditeiten heeft om daadwerkelijk geld te schenken, bijvoorbeeld omdat uw vermogen vast zit in een woning, kunt u overwegen om op papier te schenken. Dit gaat als volgt. Bij de notaris tekent u een akte waarin u bijvoorbeeld aan uw kinderen een bedrag schuldig erkent. Ook hier gelden de jaarlijkse vrijstellingen schenkbelasting (€ 5.277 voor kinderen, € 2.111 voor overige verkrijgers). Door de schenking krijgt u een schuld aan uw kinderen die uw vermogen verlaagt, zonder dat u daadwerkelijk geld heeft overgemaakt. Uw kinderen krijgen door de schenking een vordering op u, waarover zij belasting in box 3 moeten betalen.

Tip voor het besparen van erfbelasting! De schenking op papier verkleint alleen uw (toekomstige) nalatenschap, als u jaarlijks daadwerkelijk ten minste 6% rente over het op papier geschonken bedrag aan uw kinderen betaalt.

4. Erfdelen van de kinderen uitbetalen

Als u weduwe of weduwnaar bent, dan hebben uw kinderen waarschijnlijk een vordering ter grootte van hun erfdeel op u uit de nalatenschap van uw overleden echtgeno(o)te.

Meestal tellen deze schulden niet mee als schuld in box 3. Als u de erfdelen aan uw kinderen uitbetaalt, verlaagt u daarmee uw vermogen in box 3.

Let op: uitbetaling van de erfdelen aan uw kinderen vereist deskundig advies om fiscaal ongewenste gevolgen te voorkomen. Neem daarom contact op met uw notaris voordat u overgaat tot uitbetaling.

5. Clausules in uw testament aanpassen

Laat uw testament controleren! U kunt in het testament opnemen dat de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een Wlz-instelling. Ook hierdoor wordt in de toekomst uw vermogen in box 3 verkleind.

Tot slot: heeft u weleens gedacht aan een levenstestament?

Een normaal testament regelt uw erfenis voor als u er niet meer bent.

Het levenstestament is een soort testament voor het geval u nog leeft, maar u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen. Wie behartigt dan uw belangen?
In een levenstestament kunt u een vertrouwenspersoon aanwijzen die uw zakelijke en/of persoonlijke belangen en medische wensen behartigt. In het levenstestament kan ook worden bepaald dat uw vertrouwenspersoon namens u schenkingen mag doen, waardoor uw box 3-vermogen kan worden verlaagd en de eigen bijdrage voor de zorg ook lager kan uitvallen. Zo blijft er meer over voor uw (klein)kinderen.

 

Neem contact op met ons kantoor!

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden om uw (toekomstige) eigen bijdrage voor de zorg laag te houden. Neemt u gerust contact met ons op!