Berichten

levenstestament

Levenstestament, waarom?

In een testament regel je wat er met je geld en spullen moet gebeuren na je overlijden. Je kunt dan immers zelf niet meer aangeven, hoe je het wilt hebben. Steeds vaker komt het voor dat iemand door ziekte of dementie geen beslissingen meer kan nemen. Op zo’n moment biedt een levenstestament uitkomst.

Toen Jan en Gerdien 40 jaar getrouwd waren, begon Gerdien met haar gezondheid te kwakkelen. Ze raakte in de war en al snel werd dementie geconstateerd. Jan zette het huis te koop; het werd tijd voor een aanleunwoning bij een zorgcentrum. Toen de koper van het huis was gevonden, bleek Gerdien al niet meer te begrijpen, wat er te gebeuren stond. Voor de verkoop moesten Jan en Gerdien samen tekenen. Voor het zetten van een handtekening moet je wilsbekwaam zijn, zo bleek; de handtekening van Gerdien had geen waarde meer. De enige mogelijkheid die Jan restte, was een bewind aan te vragen bij de kantonrechter. Jan werd bewindvoerder over het vermogen van zijn vrouw, wat eigenlijk door het huwelijk ook zijn eigen vermogen was. Ten behoeve van de verkoop had Jan de toestemming nodig van de rechter. Voor de rechter echter akkoord ging met de afgesproken koopprijs, moest Jan een taxatierapport laten maken. Het huis werd verkocht, het geld kwam op de bank. Jan moest vervolgens ieder jaar rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen, over het door hem beheerde geld. En voor bijvoorbeeld een schenking aan de kinderen had hij vooraf toestemming van de kantonrechter nodig, die hij overigens niet kreeg. Dat was voor Jan wel wennen; hij had ruim 40 jaar samen met Gerdien alle beslissingen genomen, nu moest hij telkens naar de rechter. Dit was voor hem een hele opgave.

Wil je niet zoals Jan en Gerdien afhankelijk worden van een kantonrechter, dan is het belangrijk om een levenstestament op te laten stellen. Doe dit wel op tijd, namelijk voordat je wilsonbekwaam wordt. In het levenstestament geef je je partner, de kinderen, een broer of vrienden, in ieder geval iemand die je vertrouwt, volmacht om namens jou handelingen te verrichten, op het moment dat je dit zelf niet meer kunt. Daarbij kun je vastleggen welke handelingen dit zijn. Vooraf toestemming van de kantonrechter voor het verrichten van deze handelingen is dan niet nodig. In een levenstestament kan ook een medische volmacht worden opgenomen, zodat men jou kan vertegenwoordigen bij artsen en zorginstellingen. Ook wensen over verzorging en levenseinde kunnen in een levenstestament worden vastgelegd, zodat men dit op de beslissende momenten kan nalezen, wanneer je zelf niet meer in staat bent om te zeggen hoe je het wilt.

Voor het maken van een levenstestament moet je naar een notaris. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet, namelijk voordat je wilsonbekwaam bent. De notaris legt uit wat je kunt regelen in een levenstestament en op welke manier. Wil je meer weten over het levenstestament of een afspraak maken voor een gesprek? Onze medewerkers staan je graag te woord.

levenstestament

Uw notaris als executeur

Wie regelt uw zaken, nadat u bent overleden? Doorgaans is dit een zaak voor uw erfgenamen. Zij zorgen er dan voor dat nog openstaande rekeningen worden betaald, abonnementen worden opgezegd of spullen worden verkocht. Vaak geven de erfgenamen aan één van hen een volmacht om alles te regelen.

Het samen afwikkelen van een erfenis, kan de relatie tussen uw erfgenamen onder druk zetten. Dat is jammer. Ook kan het zijn dat u voorziet dat uw erfgenamen de afwikkeling van de erfenis, niet samen tot een goed einde zullen brengen. Of u wilt er gewoon zeker van zijn wie uw erfenis zal afwikkelen. U doet er dan doet u goed aan, om een executeur te benoemen. Vroeger noemden we een dergelijke persoon ook wel een “executeur–testamentair”. U kunt uw executeur instructies geven en u weet dat de zaken overeenkomstig uw wensen en vertrouwelijk worden afgehandeld.

Kan een notaris executeur zijn? Het is mogelijk om uw notaris tot executeur te benoemen. De notaris executeur is de specialist op het terrein van het erfrecht bij uitstek en rekent het afhandelen van nalatenschappen tot zijn dagelijks werk. Uw erfenis wordt zorgvuldig en vertrouwelijk afgewikkeld.

Om een executeur te benoemen, bezoekt u uw notaris en laat u een testament opstellen. In het testament benoemt u de door u gewenste persoon tot executeur. Tevens kunt u wensen en instructies laten opnemen voor de executeur, zodat alles overeenkomstig uw wensen zal verlopen.

De notaris als executeur: u kunt uw erfgenamen veel werk en zorgen besparen!

Een erfenis en wat nu…?

Een naaste is overleden en u wordt geconfronteerd met het afwikkelen van de erfenis. Wat moet u dan allemaal regelen?

Uitvaart
Allereerst is daar natuurlijk de uitvaart. Heeft u de overledene goed gekend, dan kent u de wensen van de overledene en probeert u alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Papierwinkel
Maar dan? Daarna begint vaak de papierwinkel zoals men dat noemt. De laatste rekeningen komen binnen, er valt een blauwe enveloppe van de belastingdienst op de mat en er worden nog bedragen van bankrekeningen afgeschreven, wat nu?

Wie erft?
Als er een testament is, staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie er erven. Zijn de erfgenamen bekend, dan kan de erfenis worden afgewikkeld.

Samen
Belangrijk om te weten is dat een erfenis van alle erfgenamen samen is. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Er moet dan naar een nieuwe oplossing gezocht worden waar iedereen het wel mee eens is. Dit is een van de redenen waarom het soms zo lang duurt voordat een erfenis is afgewikkeld.

Volmacht
Hoe gaat het meestal? Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen of wordt een notaris gevolmachtigd om dit te doen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde. Deze zorgt ervoor dat alle financiële zaken worden afgewikkeld, het huis wordt verkocht en hij doet een voorstel over de verdeling van de spullen. Ook deze afhandeling kost tijd. Wanneer alle erfgenamen het met elkaar eens zijn, duurt het gemiddeld vaak een jaar voordat een erfenis is afgewikkeld.

Hulp van een deskundige
Komt de gevolmachtigde erfgenaam er niet uit of ontstaan er bij de andere erfgenamen vragen, dan is het verstandig om op tijd naar een deskundige te stappen. Dit voorkomt grotere problemen. De deskundige voor dit soort zaken is uw notaris. Hij wikkelt ook zelf nalatenschappen af en kan u over de afwikkeling van een nalatenschap adviseren en begeleiden en bemiddelen bij conflicten.

Wilt u meer informatie hierover, bezoekt u dan ons kantoor voor meer informatie.

Notariskantoor Blankestijn treft u aan in Zelhem aan de rondweg, op korte afstand van Doetinchem en goed bereikbaar vanuit de gehele gemeente Bronckhorst en Achterhoek.

Wie regelt uw erfenis?

Wie regelt de afwikkeling van uw erfenis? Vandaag meer over de executeur, of in het oude erfrecht: de executeur-testamentair. Misschien hebt u er al wel eens over gehoord, maar steeds meer mensen benoemen in hun testament een bekende vertrouweling of een professional tot executeur van hun nalatenschap.

Afhandelen erfenis
De executeur is iemand die de erfenis van de overledene zo goed mogelijk afhandelt. Hij regelt bijvoorbeeld het opzeggen van de abonnementen, stelt instanties op de hoogte van het overlijden, betaalt de laatste rekeningen en verzorgt de aangifte erfbelasting. Daarbij krijgt hij het beheer over de bezittingen van de overledene. De verdeling van de erfenis gebeurt door de erfgenamen zelf. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur over zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

Waarom een executeur?
De redenen waarom iemand een executeur benoemd, zijn verschillend. Wanneer men kinderen heeft en deze zijn het onderling vaak oneens, kan het goed zijn om één persoon de regie te geven over de afwikkeling. Ook wanneer men een bedrijf heeft of er andere zaken zijn die zorgvuldig moeten worden afgewikkeld, kan men overwegen om een executeur aan te stellen.

Wie?
Vaak wordt hiervoor de partner aangewezen of één van de kinderen. Als de kinderen het vaak niet met elkaar eens zijn of onderling ruzie hebben of wanneer er geen kinderen zijn, dan wordt meestal een onafhankelijke persoon aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Dit is dan vaak de notaris. De notaris is immers vanuit zijn werk goed bekend met nalatenschappen en alles wat daarbij komt kijken.

Hoe regelen?
Wilt u dat na uw overlijden een executeur uw nalatenschap afhandelt, dan moet u dit regelen in een testament. Heeft u nu iemand die een volmacht van u heeft om uw zaken te regelen, dan stopt dit op het moment dat u overlijdt. Wilt u dat deze persoon ook na uw overlijden de zaken kan regelen, dan moet u hiervoor een testament opstellen en deze persoon daarin aanwijzen tot executeur.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het opnemen van een executeur in uw testament, neemt u dan contact op met uw notaris. De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Notariskantoor Blankestijn, uw notaris in Zelhem, gemeente Bronckhorst, goed bereikbaar vanuit de gehele Achterhoek en op korte afstand van Doetinchem.

Erfenis en schulden

Misschien heeft u er ook al over gelezen of gehoord? Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat erfgenamen worden geconfronteerd met een nalatenschap, waarin meer schulden zitten dan vermogen. Dit noemen we ook wel een negatieve nalatenschap. Wanneer een erfgenaam de nalatenschap “zuiver” heeft aanvaard, dan moet hij opdraaien voor de schulden en deze uit zijn eigen vermogen betalen! De Staatssecretaris wil erfgenamen beter beschermen.

Nieuw wetsvoorstel
Staatssecretaris Teeven wil de erfgenamen beter beschermen tegen onverwachte schulden en heeft daarom een wetsvoorstel opgesteld dat dit moet gaan regelen. De bedoeling is dat wanneer een erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en na de aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, de kantonrechter kan verzoeken om deze schuld niet uit zijn privévermogen te moeten voldoen. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam de schuld niet kende en er ook niet van op de hoogte mocht zijn.

Het moet dus om een onverwachte schuld gaan. Het is nog de vraag hoe men dat kan bewijzen.

Beneficiair aanvaarden
Dit voorstel van staatssecretaris is nog geen wet. De vraag is wat u nu moet doen als u nu voor de vraag komt te staan of u een nalatenschap moet aanvaarden of niet. Als u niet zo goed weet waaruit de nalatenschap allemaal bestaat, loopt u een risico wanneer u de nalatenschap zuiver aanvaard. Zijn er meer schulden dan bezittingen, bijvoorbeeld doordat het huis onder water staat, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat u zelf moet bij betalen in plaats van iets te krijgen van de overledene. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U verkrijgt dan wel de lusten mochten die er toch zijn, maar niet de lasten. Kortom, u loopt dan geen risico.

Eerst nadenken, dan aanvaarden
Wordt u voor de vraag gesteld of u een nalatenschap wilt aanvaarden, denk dan eerst goed na. Is er een kans op schulden of is er sprake van een slecht verkoopbaar huis, wees dan verstandig en aanvaardt de erfenis beneficiair. U voorkomt dan problemen op een later moment.

Wilt u hier meer over weten, belt u dan met mijn kantoor of kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

ouderentoeslag

Scheiden en uw pensioen

Vorige tip ging over de alimentatie, die moet worden betaald vanwege de wettelijke zorgplicht tussen echtgenoten die ook blijft gelden na een scheiding. Een ander financieel onderwerp waarover bij een scheiding afspraken moeten worden gemaakt, is het ouderdomspensioen. U leest er meer over in deze wekelijkse notaristip.

Afspraken over opgebouwde pensioenrechten
Hoewel het ouderdomspensioen pas wordt betaald als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, is dat pensioen wel gedeeltelijk tijdens het huwelijk opgebouwd. Om aanspraak te houden op een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk door uw (ex)partner is opgebouwd, is het meestal nodig om bij de scheiding hierover al afspraken te maken.

Ook de wetgever heeft regels opgesteld over de verdeling van het pensioen dat tijdens een huwelijk is opgebouwd. Het uitgangspunt van deze regels is dat tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten aan beide partners voor de helft toekomen. Daarbij is het niet van belang of er huwelijkse voorwaarden zijn. De echtgenoot die niet zelf pensioen heeft opgebouwd, kan zonder medewerking van de echtgenoot die aan een pensioenregeling deelneemt een recht op diens pensioen krijgen. Bij een scheiding kun je van deze wettelijke regels afwijken en voor een andere verdeling kiezen of de wettelijke regels geheel uitsluiten.

Behoefte en draagkracht niet van belang
Anders dan bij de alimentatie spelen draagkracht bij de betalende partner en de behoefte van de ontvangende partner bij de verdeling van het pensioen geen rol.

Melden
Verder is het belangrijk dat de scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds wordt gemeld, anders vervalt het recht om mee te delen in het pensioen.

Veel te regelen
Bij scheiden moet u over veel dingen beslissingen nemen. Uw pensioen, de woning, de alimentatie en wanneer er kinderen zijn het ouderschapsplan. Zaken waar u niet iedere dag bij stil staat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in.

Echtscheidingsnotaris
U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris. Hij kan uw echtscheiding van begin tot eind verzorgen. Dit kan ook op mijn kantoor. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover maakt u dan een afspraak! De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek, waarin we kunnen uitleggen wat wij voor u kunnen doen.

 

 

Scheiden doet u bij de notaris!

Wat moet u allemaal doen als u heeft besloten om te gaan scheiden? Veel mensen hebben geen idee wat ze allemaal moeten regelen. Vragen die spelen rondom de kinderen, het huis en het inkomen zullen beantwoord moeten worden. En naast al deze zakelijke aspecten die moeten worden geregeld, zijn er vaak ook nog emoties die een rol spelen. Helder naar alle aspecten blijven kijken, valt soms niet mee.

Waarom scheiden via de echtscheidingsnotaris?
Hoewel u vanuit uw familie en vrienden vast heel veel goed bedoelde adviezen zult krijgen, is het toch verstandig om een deskundige te vragen u bij de echtscheiding te begeleiden. Het is immers de scheiding van u en uw partner en de ervaring leert, dat iedere scheiding uniek is. Wilt u de aandacht die uw scheiding nodig heeft en verdient, dan kunt u uitstekend terecht bij een echtscheidingsnotaris. Hij is opgeleid om alle zakelijke aspecten te regelen, maar kan ook prima omgaan met emoties die spelen bij een echtscheiding. Bovendien is een notaris vanuit zijn beroep onpartijdig. Ook bij een echtscheiding zal hij zich als onpartijdig adviseur opstellen. U kunt dan ook samen van deze deskundige gebruik maken en hoeft niet allebei een adviseur of advocaat in te schakelen.

Voordelen om een echtscheidingsnotaris uw echtscheiding te laten begeleiden zijn:

• De notaris is onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in de gaten;
• De notaris is er op gericht om de communicatie op gang te brengen en te houden, zodat u in de toekomst samen verder kunt;
• De notaris is de deskundige op het gebied van het vastleggen van afspraken;
• De notaris stelt een notariële akte op die direct uitvoerbaar is bij niet nakoming (via een deurwaarder);
• De notaris heeft geleerd om te gaan met de vaak heftige emoties die spelen bij een echtscheiding;
• Partijen maken de afspraken in onderling overleg, wat als gevolg heeft dat deze afspraken beter worden nagekomen;
• U maakt samen de afspraken omtrent de kinderen, zodat de kinderen niet gebruikt worden als pionnen. U blijft immers gezamenlijk ouders!
• De notaris kan ook de verdeling voor u regelen en u adviseren bij nieuw op te stellen testamenten.

Op deze manier blijft alles in één hand.

Hoe gaat het vervolgens in zijn werk?
Allereerst is er een kennismakingsgesprek waar aandacht zal worden besteed aan de achtergrond van de echtscheiding en de manier waarop je tijdens de echtscheiding met elkaar omgaat. Daarnaast zal er ruimte zijn voor emoties. Vervolgens zullen er een aantal vervolggesprekken plaatsvinden. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de te regelen zaken. Nadat op alle punten overeenstemming is bereikt, legt de notaris de afspraken vast in een notarieel convenant. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, stelt de notaris eveneens een ouderschapsplan op. Allereerst krijgen beide partners een ontwerp van dit convenant en eventueel het ouderschapsplan. Indien beide partners akkoord zijn met de inhoud van de stukken, zullen deze op het notariskantoor worden ondertekend. Vervolgens regelt de notaris een advocaat die voor de indiening van het verzoekschrift bij de Rechtbank zal zorgen. Tot slot regelt de notaris de verdeling en kan hij nieuwe testamenten opstellen. De notaris houdt daarmee de regie over de hele scheiding.

Wat moet er allemaal worden geregeld?
• Wat gebeurt er met de woning? Blijft een van de partners daar wonen en moet hiervoor nog iets worden geregeld?
• Hoe moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld en wat moet er met een hypotheek gebeuren?
• Zijn er pensioenrechten opgebouwd en hoe moeten die worden verdeeld?
• Indien er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld;
• Moet er partner- en kinderalimentatie worden betaald?

Wat kost het?
De notaris zal zijn werkzaamheden in rekening brengen op basis van zijn uurtarief. Naast het voeren van de gesprekken zal de notaris tijd besteden aan het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan. Vergeleken veel andere mogelijkheden om te scheiden, hanteert de echtscheidingsnotaris opvallend concurrerende tarieven.

Wanneer u ook de verdeling van het huis, de wijziging van de hypotheek en nieuwe testamenten moet regelen, zullen de kosten hiervoor lager uitvallen. De notaris beschikt immers al over uw gegevens.

Extra informatie
Op deze website vindt u nog extra informatie over een aantal onderwerpen die met echtscheiding hebben te maken en waarover wij u verder kunnen informeren. Dit zijn:

• Echtscheiding en een eigen woning
• Echtscheiding en de kinderen
• Echtscheiding en een eigen bedrijf
• Partneralimentatie
• Kinderalimentatie
• Echtscheiding en het pensioen

Wilt u meer informatie over onze rol als echtscheidingsnotaris belt u dan met ons kantoor 0314-621141 of stuur uw email naar [email protected].

U treft ons kantoor aan in Zelhem, op korte afstand van Doetinchem, in het hart van de Achterhoek.

Vraag de notaris!

Notariskantoor Blankestijn ondersteunt Vraagdenotaris.nl!

Sinds september 2013 is er op www.vraagdenotaris.nl een onafhankelijk platform beschikbaar voor online consumentenadvies op notarieel gebied. ‘Vraag de notaris’ is een zeer volledige portal, waar consumenten in begrijpelijk Nederlands informatie kunnen vinden en vrijblijvend hun vraag kunnen voorleggen aan een notaris in de buurt. Met 25 notarissen is er bij iedereen een notaris in de buurt, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het platform. Het platform is opgericht door Gertjan de Gans, een voormalig kandidaat-notaris.

 

Goed advies

De consument is bij veel juridische vragen gebaat bij een goed advies. Dat begint bij het vinden van een notaris met de juiste kennis en ervaring voor die vraag. Nu wordt er vaak alleen naar de prijs gekeken, omdat er alleen websites zijn die notarissen vergelijken op basis van de prijs. De goedkoopste notaris biedt echter niet altijd de beste oplossing. Dit is dus niet altijd in het belang van de consument. Juist in het notariaat leidt goedkoop in veel gevallen namelijk tot duurkoop. Deze prijsvergelijkingssites doen voorkomen alsof hun prijzen de totaalprijzen zijn, maar in twee derde van de situaties is dit niet het geval. Dit is dus misleidend voor de consument.

Gertjan de Gans, medeoprichter en directeur van het platform: ‘Als kandidaat-notaris zag ik dat er een gebrek is aan begrijpelijke notariële informatie voor consumenten. De consument heeft behoefte aan een platform waar ze informatie kunnen vinden en op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met een notaris. Met ‘Vraag de notaris’ willen wij transparantie en duidelijkheid creëren en consumenten helpen bij het vinden van de beste notaris voor een specifieke vraag.‘Vraag de notaris’ is de Funda van de notarissenmarkt.’

Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen in Rotterdam, eindredacteur van de serie “klaar voor de notaris” (uitgegeven door de Consumentenbond) en onder andere columnist van Geld & Recht (Plus Magazine): ‘Vraag de notaris is de moderne versie van de notaristelefoon, helemaal passend bij deze tijd. Zeker omdat we zien dat consumenten steeds vaker online zoeken naar een notaris. Het is dus een win-win situatie voor consumenten en notarissen. Deelnemende notarissen kunnen hun toegevoegde waarde veel beter laten zien. En consumenten kunnen een notaris vinden die bij hen past en gespecialiseerd is in hun vraag. ‘Vraag de notaris’ zou hierdoor wel eens kunnen uitgroeien tot een van de belangrijkste notariële portals.’

 

Over Vraag de notaris

‘Vraag de notaris’ is een onafhankelijk platform voor online consumentenadvies op notarieel gebied. De Funda van de notarissenmarkt. Het is een zeer volledige portal, waar consumenten in begrijpelijk Nederlands informatie kunnen vinden en vrijblijvend hun vraag kunnen voorleggen aan een notaris in de buurt. Met 25notarissen is er bij iedereen een notaris in de buurt, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het platform.

Kantoor beoordeeld door beroepsorganisatie: klant staat centraal!

Ons kantoor is voor het eerst in haar bestaan bezocht door de beroepsorganisatie voor notarissen, de KNB. Deze organisatie controleert iedere drie jaar alle notariskantoren in Nederland op kwaliteit, integriteit en de naleving van wettelijke voorschriften. Deze controle gebeurt door daarvoor opgeleide (oud)notarissen. Zij voeren gesprekken met de medewerkers van het kantoor en bestuderen diverse reeds afgeronde dossiers. Inmiddels heeft notaris mr. Jeroen Blankestijn de uitslag van het onderzoek op zijn kantoor ontvangen. Daarin wordt geconcludeerd dat “de werkzaamheden door het kantoor professioneel worden uitgevoerd met ruime aandacht voor de klant en voor kwaliteit en integriteit, waarbij de wettelijke verplichtingen worden nageleefd”.

Jeroen Blankestijn is tevreden met de uitkomsten van het rapport over zijn kantoor. Hij geeft aan dat hij wil staan voor kwaliteit, wat zich vertaalt in een persoonlijke benadering van elke cliënt. Zo wordt er voldoende tijd voor iedere cliënt gereserveerd en vindt een uitgebreide advisering op juridisch en fiscaal gebied plaats voordat een akte wordt gemaakt. Goede voorlichting vooraf is ons inziens noodzakelijk om tot een goede beslissing te komen over een testament, de huwelijkse voorwaarden of de te kiezen bedrijfsvorm. Het is goed om deze persoonlijke benadering van de klant en de zorg voor kwaliteit terug te zien in de beoordeling door de beroepsorganisatie, aldus Jeroen Blankestijn.

De Notariële Beroepsorganisatie is in 2007 gestart met de beoordeling van alle notariskantoren in Nederland. Het doel van deze onderzoeken is om de kwaliteit en integriteit van een kantoor te beoordelen en misstanden te achterhalen. Ook de naleving van de Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door het notariaat is een belangrijk aandachtspunt. Wanneer tijdens een bezoek wordt geconstateerd dat een notaris zijn zaken niet op orde heeft, worden maatregelen genomen. In het ergste geval kan een notaris uiteindelijk uit zijn ambt ontslagen worden.